Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2535. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, stran 7362.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 
1. člen 
V Uredbi o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16) se v 7. členu v petem odstavku peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v sežigalnicah nobena od polurnih povprečnih vrednosti CO v katerem koli 24-urnem obdobju ali vsaj 95 % vseh 10-minutnih povprečnih vrednosti CO iz istega obdobja ne presega mejne vrednosti emisij iz točke b) pod 1.5 in točke c) pod 1.5 1. dela priloge 1 te uredbe;«.
2. člen 
V prilogi 3 se v 2.5 točki za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar se odpadki sežigajo ali sosežigajo v s kisikom obogateni atmosferi, se rezultati meritev lahko standardizirajo pri vsebnosti kisika, ki jo glede na posebne razmere v posameznem primeru določi ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 6. člena te uredbe.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-24/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2020-2550-0101
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost