Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2534. Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 7362.

  
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 
1. člen 
V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19 in 180/20) se v 15. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporaba lastnega motornega vozila za službeno potovanje v tujino je izjemoma mogoča samo na podlagi naloga za službeno potovanje, če drugače službenega potovanja ni mogoče opraviti. Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo, se zaposlenemu povrnejo stroški v višini 30 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, sporočena Evropski komisiji za pretekli mesec. Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-22/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-3130-0032
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost