Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2533. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, stran 7361.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena in za izvrševanje 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave 
1. člen 
V Uredbi o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 60/99, 1/04 in 62/06) se v 12. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ lahko na podlagi pisne zahteve drugega upravnega organa dovoli, da službeni avtomobil, ki ga ima v upravljanju, praviloma do 30 dni uporablja drug upravni organ. Ob prevzemu se sestavi zapisnik, v katerem se določijo tudi stroški, ki jih za čas uporabe službenega avtomobila nosi drug upravni organ.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se upravljavec in uporabnik avtomobila dogovorita za uporabo, daljšo od 30 dni, o tem pred prevzemom službenega avtomobila skleneta posebno pogodbo. Drug upravni organ v tem primeru nosi vse stroške, ki jih organa določita v pogodbi.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 28. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe drugega, tretjega, četrtega in sedmega odstavka tega člena omejitve prostornine motorja ne veljajo za vozila, ki so starejša od petih let in so že v upravljanju in za katera tričlanska komisija, ki jo imenuje predstojnik, poda oceno, da jih je gospodarno obdržati v državni lasti.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do stalne osebne uporabe službenega vozila s prostornino motorja do 1600 ccm lahko pridobijo tudi:
– pripadniki Policije in uradne osebe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
– vojaške osebe v Slovenski vojski na položaju poveljnikov brigad, njim enakih ali višjih položajih ter
– uradniki Ministrstva za obrambo v nazivu II. stopnje in višje, če opravljajo operativne vodstvene naloge varnosti, obrambe, obveščevalno-varnostne dejavnosti ter zaščite in reševanja.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe tretjega, četrtega in sedmega odstavka tega člena za hibridna vozila velja omejitev prostornine motorja do 2500 ccm, za električna pa do 195 kW.«.
3. člen 
V 30. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Upravičenec iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 28. člena te uredbe lahko dovoli uporabo službenega vozila tudi tretji osebi, za kar upravičenec prevzema odškodninsko odgovornost.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
4. člen 
V 32. členu se v prvem stavku za besedo »drugega« doda besedilo »in tretjega«.
Za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Izjemoma, kadar je to gospodarno in nujno za opravljanje nalog, lahko tudi uradnik iz druge do šeste alineje četrtega odstavka 28. člena te uredbe uporablja službeni avtomobil s šoferjem, če je to delovno mesto v organu sistemizirano in zasedeno.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-19/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-1511-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost