Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2530. Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, stran 7359.

  
Na podlagi osmega odstavka 11. člena ter za izvrševanje petega in šestega odstavka 50. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določajo podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za financiranje ali sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: financiranje) projektov, investicij in izvajanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti) za izvajanje razvojnih usmeritev parkovnih lokalnih skupnosti.
(2) S to uredbo se določata tudi način priprave in podrobnejša vsebina akcijskega načrta za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt).
II. AKCIJSKI NAČRT 
2. člen 
(vsebina akcijskega načrta) 
(1) Podlaga za financiranje projektov je enoletni akcijski načrt.
(2) Akcijski načrt obsega naslednje vsebine:
– podrobnejše cilje, ki so pomembni za uresničevanje namena narodnega parka in so določeni v načrtu upravljanja;
– določitev projektov parkovnih lokalnih skupnosti, ki so predmet financiranja po tej uredbi;
– finančno ovrednotenje akcijskega načrta in posameznih projektov, vključno z viri njihovega financiranja.
3. člen 
(priprava akcijskega načrta) 
(1) Akcijski načrt pripravi javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) do konca meseca marca za tekoče leto. Pri njegovi pripravi sodelujejo parkovne lokalne skupnosti.
(2) Javni zavod pozove parkovne lokalne skupnosti, naj predložijo predloge projektov za financiranje, ki so pripravljeni v skladu s predpisom, ki ureja pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Iz predloga projektov za financiranje morajo biti jasno razvidne finančna konstrukcija projekta, višina stroškov in vrednost projekta.
(3) Za projekte za financiranje, ki le deloma dosegajo cilje Triglavskega narodnega parka, se v akcijskem načrtu določi višina stroškov, ki se priznajo kot upravičeni stroški pri posameznem projektu.
(4) Parkovne lokalne skupnosti lahko predložijo tudi predlog projektov za financiranje, ki bi jih izvedlo več parkovnih lokalnih skupnosti skupaj (v nadaljnjem besedilu: skupni projekt). Iz predloga skupnega projekta mora biti poleg podatkov iz prejšnjega odstavka jasno razviden tudi delež stroškov posamezne parkovne lokalne skupnosti.
(5) Če parkovna lokalna skupnost predloži več projektov za financiranje, se praviloma projekti nanašajo na različne razvojne usmeritve, določene v predpisu, ki ureja Triglavski narodni park, oziroma na različne podrobnejše cilje, ki so določeni v akcijskem načrtu in so pomembni za uresničevanje namena Triglavskega narodnega parka.
III. NAČIN DODELITVE SREDSTEV 
4. člen 
(viri financiranja in delitev finančnih sredstev) 
(1) Finančna sredstva za financiranje projektov iz akcijskega načrta se zagotovijo iz državnega proračuna v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za okolje, v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park.
(2) Med projekte, ki se neposredno nanašajo na izvajanje razvojnih usmeritev v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park, se štejejo tudi projekti ali njihovi deli, pri katerih so upravičeni stroški nastali zunaj območja Triglavskega narodnega parka, če so ti namenjeni doseganju ciljev narodnega parka in jih v narodnem parku ni mogoče doseči ter so hkrati skladni z vsebinami, določenimi v načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka.
5. člen 
(način dodelitve sredstev za financiranje) 
(1) Pri dodelitvi sredstev za financiranje se upoštevajo samo stroški, za katere parkovna lokalna skupnost ni pridobila finančnih sredstev iz:
– proračuna Republike Slovenije;
– proračuna Evropske unije in na podlagi drugih mednarodnih finančnih mehanizmov;
– drugih virov.
(2) Upravičeni stroški projekta so investicijski in materialni stroški izvajanja razvojnih nalog v okviru projektov parkovne lokalne skupnosti, in sicer:
– stroški, ki so nastali zaradi izvajanja projektov;
– stroški, ki temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– neto stroški z davkom na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), kadar DDV ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV.
(3) Za upravičen strošek iz prejšnjega odstavka se ne šteje:
– strošek, ki ima stalni ali periodični značaj, ali
– strošek, povezan z rednimi nalogami, ki spada med lokalne zadeve javnega pomena in ne med vsebine projektov, ki se financirajo, ali
– DDV, kadar je izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV, obresti na dolgove, bančni stroški ali stroški garancij.
(4) Parkovna lokalna skupnost izstavi ministrstvu v skladu z akcijskim načrtom zahtevek za izplačilo po izvedenem projektu najpozneje do 20. novembra tekočega leta. Pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo mora izveden projekt vsebinsko in finančno potrditi javni zavod na podlagi naslednjih dokazil in listin:
– kopije računov;
– dokazil o plačilu storitev in blaga;
– slikovnega ali video gradiva in drugih dokazil, ki potrjujejo izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti po posameznih projektih.
IV. SPREMLJANJE IZVAJANJA AKCIJSKEGA NAČRTA 
6. člen 
(spremljanje izvajanja akcijskega načrta) 
(1) Za izvajanje projekta iz akcijskega načrta je odgovorna parkovna lokalna skupnost, ki je nosilec projekta.
(2) Javni zavod spremlja izvajanje akcijskega načrta in o njegovem izvajanju poroča ministrstvu, pristojnemu za okolje, v polletnem in letnem poročilu o delu javnega zavoda.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prvi akcijski načrt) 
Akcijski načrt za leto 2021 pripravi javni zavod v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 2/20).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2550-0005
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti