Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021

Kazalo

2451. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5, stran 7019.

  
Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 19. redni seji dne 1. julija 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo proizvodno cono v Občini Velike Lašče za območje urejanja z oznako VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek – št. 3/09, spremembe in dopolnitve – št. 3/16, spremembe in dopolnitve 2 – št. 3/2017, ugotovitveni sklep – št. 1/18, spremembe in dopolnitve 3 – št. 2/18, spremembe in dopolnitve 4 – Uradni list RS, št. 3/19), se na koncu doda novi 1.b člen, ki se glasi:
»1.b člen 
(predmet sprememb in dopolnitev OPPN – 5) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo proizvodno cono v Občini Velike Lašče za območje urejanja z oznako VP25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, 3/09 – popravek, 3/16 – SD1, 3/17 – SD2, 1/18 – ugotovitveni sklep, 2/18 – SD3, Uradni list RS, 3/19 – SD4), v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN 5 – skrajšano SD OPPN 5, ki jih je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, pod številko projekta 2018/OPPN-062. ID 1199.
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na spremembo prometne ureditve v povezavi z novim načinom priključevanja na državno cesto, s tem povezana odstopanja od načrtovane komunalne in energetske infrastrukture, potrebne vodnogospodarske ureditve in etapnost gradnje.«
2. člen 
V 3. členu veljavnega odloka (strokovne osnove) se za tretjo alinejo doda besedilo, ki se glasi:
»– Dopolnitev geološkega poročila za poslovno cono Ločica z oceno možnosti ponikanja, Geologija d.o.o. Idrija, št. projekta 1603-169/2007-02, december 2019;
– Odvodnjavanje meteornih voda za območje proizvodnje dejavnosti Ločica, Vodar d.o.o., Okoljske rešitve in inženiring, Pečovnik 24, 3000 Celje, št. načrta 202003/072, april 2020;
– Hidrološko hidravlična presoja za potrebe umeščanja Obrtne cone Ločica, Vodar d.o.o., Okoljske rešitve in inženiring, Pečovnik 24, 3000 Celje, št. načrta 202003/072-HH, april 2020;
– Zbirni center Velike Lašče, HIS d.o.o., št. projekta 10/19, november 2019;«.
3. člen 
Za 4.a členom odloka (sestavni deli SD OPPN) se doda novi 4.b člen, ki se glasi:
»4.b člen 
(sestavni deli SD OPPN – 5) 
Spremembe in dopolnitve OPPN 5 obsegajo besedilo in kartografski del:
I. 
Besedilo odloka
II. 
Kartografski del
1. 
Prikaz namenske rabe prostora
1. 
Prikaz namenske rabe prostora
1.1 
Izsek iz veljavnega OPPN – Ureditvena situacija 
M – 1:1000
2. 
Prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev OPPN z načrtom parcel
2.1 
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 
M – 1:1000
3. 
Prikaz območja sprememb in dopolnitev OPPN in načrtovanih ureditev v širšem prostoru
3.1 
Pregledna situacija širšega območja načrtovanih rešitev
M – 1:5000
4. 
Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in/ povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
4.1 
Ureditvena situacija 
M – 1:1000
4.2 
Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji 
M – 1:1000
4.3 
Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 
M – 1:1000
4.4 
Prometno tehnična situacija s prikazom priključevanja na obstoječo prometno ureditev
M 1:1000«.
4. člen 
Za 5.a členom odloka (priloge SD OPPN – 5) se doda novi 5.b člen, ki se glasi:
»5.b člen 
(priloge SD OPPN – 5) 
Priloge sprememb in dopolnitev OPPN 5 so:
1. Seznam nosilcev urejanja prostora, smernice in mnenja
2. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev – 5 občinskega podrobnega prostorskega načrta«
II. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN – 5 
5. člen 
V 6. členu odloka (ureditveno območje OPPN – 5) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Ureditveno območje SD OPPN – 5 je razvidno iz grafičnih prilog.«
6. člen 
V 8. členu (dovoljeni posegi) se za četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– vodnogospodarske ureditve,«.
7. člen 
V 10. členu veljavnega odloka (namembnost), se na koncu besedila tretjega odstavka prve alineje doda besedilo, ki se glasi:
»ter dejavnosti in objekti za šport in rekreacijo.«
V 10. členu veljavnega odloka (namembnost), se na koncu besedila tretjega odstavka druge alineje doda besedilo, ki se glasi:
», gostinska dejavnost ter dejavnosti in objekti za šport in rekreacijo.«
Besedilo tretje alineje se v celoti črta.
8. člen 
V 12. členu veljavnega odloka (regulacijske omejitve) se v prvem odstavku šeste alineje črta funkcionalna enota F6.
Črta se drugi odstavek veljavnega odloka.
9. člen 
V 13. členu odloka se na koncu prvega odstavka doda alineja, ki se glasi:
»– gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.«
10. člen 
V 14. členu veljavnega odloka (pogoji za oblikovanje objektov) se v tretjem odstavku črta besedilo druge alineje.
11. člen 
V 16. členu odloka (lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo) se v drugem odstavku črta tretja alineja.
12. člen 
V 20. členu veljavnega odloka (prometno omrežje) se črta deveti odstavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(9) Javne ceste so označene z oznakami od C1 do C5. Normalni prečni profili posameznih cest so:
Cesta z oznako C1:
– enostranski hodnik za pešce
1.50 m
– vozišče skupne širine
6–10 m
– enostranski hodnik za pešce
1.50 m
– zeleni pas
2.50 m
Cesta z oznako C2:
– zeleni pas z drevoredom
3.60 m
– enostranski hodnik za pešce
1,5 m
– vozišče skupne širine 
6,5 m
– zeleni pas
2,5 m
Cesta z oznako C3:
– zeleni pas z drevoredom 
3.60 m
– enostranski hodnik za pešce
1,5 m
– vozišče skupne širine 
6,5 m
– zeleni pas
2,5 m
Cesta z oznako C4:
– enostranski hodnik za pešce
1,5 m
– vozišče skupne širine 
5.50 m
– zeleni pas
0.50 m
Cesta z oznako C5:
– vozišče skupne širine
3,5 m
– mulda
0.5 m
– bankina
0.5 m.
V primeru potreb po večjih ureditvenih površinah, večjih in drugačnih objektih, v primeru združevanja objektov ali drugačne postavitve, se ceste prilagodijo načrtovanim objektom oziroma se jih lahko tudi črta, v kolikor niso potrebne, kar se natančneje opredeli v projektni dokumentaciji, ko je znan investitor in njegove potrebe. Lokacija omenjenih cest se prilagodi dejanskim potrebam investitorja. Vse ureditve in ceste se izvedejo tako, da omogočajo odvijanje vseh vrst prometa.«
13. člen 
Črta se besedilo 22. člena odloka (odvajanje komunalnih in padavinskih voda) in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(1) Za vse objekte v ureditvenem območju tega OPPN je potrebno zagotoviti odvod in čiščenje vseh vrst odpadnih vod. Vsa kanalizacija in pripadajoči objekti morajo biti grajeni vodotesno.
(2) Odvod in čiščenje komunalnih vod se vrši na območju posameznega poslovnega objekta oziroma obrtno industrijskega kompleksa z izgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Velikost in kapaciteta naprave se opredeli v projektni dokumentaciji na podlagi znane dejavnosti, števila zaposlenih in količin odpadnih vod. Očiščene komunalne vode iz MKČN se spelje v lokalne ponikovalnice ob objektih. Iztočna voda mora biti očiščena v skladu z veljavno zakonodajo za izpuste iz MKČN v ponikanje ali vodotoke. Nastali mulj iz MKČN se odvaža na večjo čistilno napravo ali ustrezno deponijo.
(3) Izvede se celovito odvajanje padavinskih voda. Meteorna kanalizacija se predvidi v cestnem telesu in po robovih parcel. Vse padavinske vode iz streh se speljejo v lokalne ponikovalnice ob objektih. Ponikalnice morajo v skladu z geološkim poročilom imeti urejene prelive, ki se speljejo v meteorno kanalizacijo.
(4) Padavinske vode iz utrjenih površin in cest se vodijo v meteorno kanalizacijo. Izpust meteorne kanalizacije je v odprti meteorni odvodnik. Za celotno območje so predvideni trije izpusti (izpust 1, 2 in 3). Pred izpusti se izvede lovilec olj. Na mestu izpusta se izvede izpustna glava.«
14. člen 
Črta se 31. člen odloka (zaščita podtalnice in vodotokov) ter se nadomesti z novim 31. členom (zaščita podtalnice, površinskih voda in vodnogospodarske ureditve), ki se glasi:
»(1) Vsak nov objekt mora zagotoviti ustrezen sistem čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod in ustrezno odvodnjo meteornih vod.
(2) Meteorne vode iz strešin se speljejo v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode iz prometnih in manipulativnih površin se vodijo v predvideno meteorno kanalizacijo z izpustom v lokalni odvodnik. Pred vtokom oziroma izpustom je potrebno zagotoviti lovilec olj, iztok je preko izpustne glave. Predvideni so trije izpusti (1, 2 in 3).
(3) Vse povozne, parkirne in manipulativne površine ob objektih morajo biti izvedene protiprašno, obrobljene z robniki z urejeno odvodnjo meteornih vod.
(4) Male čistilne naprave morajo biti ustrezno dimenzionirane, kar se opredeli v projektni dokumentaciji.
(5) Izvede se ureditev odvodnega jarka in neimenovanega vodotoka, ki se izlivata v potok Perila v skladu z izdelano HH študijo in HH presojo in izdelano projektno dokumentacijo. Predvidi se ureditev odprtega meteornega jarka z zemeljsko pregrado, ki ima tudi funkcijo zadrževalnika.
(6) Celovita ureditev obsega:
– regulacijo obstoječega odvodnika ob glavni cesti G 2 in notranji cesti C 5
– ureditev in povečanje obstoječih propustov
– ureditev pregrade z odprtino s funkcijo zadrževanja in preprečitve poslabšanja poplavne varnosti dolvodno.
(7) Vse ureditve morajo zagotavljati oziroma zmanjšati razred poplavne nevarnosti, poslovna cona mora po izvedbi ukrepov in ureditev biti uvrščena izven območja 100-letnih poplavnih voda. Zadrževalnik, dušilka in nov propust na gozdni cesti mora zagotavljati tudi ustrezno poplavno varnost in ne sme poslabšati razmer na potoku Perila.
(8) Na območju OPPN se nahaja tudi neimenovani vodni izvir, ki se zacevi in odvede za pregrado odprtega jarka v skladu z HH presojo in izdelano projektno dokumentacijo. Povezava se izvede iz betonskih cevi DN 800 mm. Izvir se kanalizira iz betonskih perforiranih cevi, ki omogoča zajetje izvirske vode in distribucije le-te. Kanal poteka na globini obstoječega izvira.
(9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 79/09, 64/12, 98/15), Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 47/05, 45/07, 79/09, 64/12, 98/15) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) v primeru gradnje malih tipskih čistilnih naprav.
(10) Dno temeljev objektov mora biti najmanj 2 m višje od najvišjega znanega nivoja podtalnice, sicer je potrebno s študijo dokazati neškodljivost posega.
(11) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka 5 m. Kot mejo vodnega zemljišča se šteje zgornji rob brežine vodotoka.
(12) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano. Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture.
(13) V času gradnje mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje strojev, tako da je tveganje za onesnaženje vode zaradi razlitja čim manjše. V zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko (z izpiranjem, izluženjem idr.) onesnažili tla in podzemno vodo.
(14) Potrebno je zagotoviti zadostne količine vode za potrebe cone predvsem za požarno vodo (alternativni vir vode ali požarni bazeni).«
15. člen 
Besedilo 37. člena odloka (etapnost gradnje) se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(1) Ta podrobni prostorski načrt se lahko izvaja v poljubnih gradbenih etapah s tem, da je dovoljena izgradnja vsakega posameznega objekta, vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo, ki je potrebna za funkcioniranje le-tega objekta in mora biti dokončana do pridobitve uporabnega dovoljenja tega objekta.
(2) V prvi fazi je potrebno izvesti celotno regulacijo vodotoka in spremljajočih ureditev. Šele po izvedbi se lahko pristopi k izgradnji meteorne kanalizacije, izpustov ipd.
(3) Pred dokončno ureditvijo celotnega območja za proizvodne dejavnosti je za funkcionalne enote F2 in F5 dovoljena prometna navezava preko obstoječega priključka na državno cesto, zgrajenega na podlagi PZI (Optimizacija priključka nove industrijske cone Ločica na cesti G2-106/0261 Škofljica–Rašica, od km 13.705 do km 13.960; projekt št.: PZI-94/16) – C1 – I., prikazana na grafičnih situacijah, na listih številka 4. Objekt, ki je načrtovan na območju te obstoječe ceste, se lahko zgradi po njeni ukinitvi.«
16. člen 
V 41. členu odloka (usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti OPPN) se v prvem odstavku briše funkcionalna enota F6 in nadomesti z novo oznako F5. Na koncu odstavka se doda novo besedilo, ki se glasi:
»(2) Z uveljavitvijo odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN – 5 na območju teh sprememb in dopolnitev prenehajo veljati grafične priloge Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo proizvodno cono v Občini Velike Lašče za območje urejanja z oznako VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek – št. 3/09, spremembe in dopolnitve – št. 3/16, spremembe in dopolnitve 2 – št. 3/2017, ugotovitveni sklep – št. 1/18, spremembe in dopolnitve 3 – št. 2/18, spremembe in dopolnitve 4 – Uradni list RS, št. 3/19).«
17. člen 
(vpogled) 
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri:
– Občinski upravi, Občina Velike Lašče,
– Upravni enoti Ljubljana.
18. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0016/2021-1
Velike Lašče, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti