Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021

Kazalo

2450. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče, stran 7003.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 19. redni seji dne 1. julija 2021 sprejel
O D L O K 
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (v nadaljevanju: Odlok) določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini,
– več kot 50 % članov občanov Občine Velike Lašče,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov (93.120: dejavnost športnih klubov; 93.190: druge športne dejavnosti),
– izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi). 
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Javno obveščanje v športu
5.5. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
6. člen 
(letni program športa: LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, prepoznani kot javni interes občine.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij,
– pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov in področij v okviru LPŠ.
(3) LPŠ na predlog občinske uprave po predhodnem mnenju Športne zveze sprejme občinski svet. Občinski svet lahko LPŠ sprejme tudi brez predhodnega mnenja ŠZVL, če ga le-ta ne poda v roku enega meseca.
III. POGOJI IN MERILA TER DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
7. člen 
(pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ) 
Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ so kot priloga sestavni del Odloka.
8. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja programov in področij športa se določi na osnovi pogojev in meril za vrednotenje LPŠ. Vsak program in/ali področje športa se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za skupino programov in/ali področij športa in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov in/ali področij. Višina sofinanciranja vsakega programa in/ali področja je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
III. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ 
9. člen 
(javni razpis: JR in razpisna dokumentacija) 
(1) Sofinanciranje LPŠ se izvede z javnim razpisom.
(2) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, in besedilo javnega razpisa.
(3) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov in področij,
– predviden obseg sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom imenuje Komisijo izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh (3) članov.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(3) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna večina članov.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi za šport pristojen delavec občinske uprave.
11. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst (14) dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(6) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.
13. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
14. člen 
(odločba) 
Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
15. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 14. člena tega zakona vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(2) Župan o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
16. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.
17. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
18. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe/področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb nadzor izvede po metodah:
– pregled periodičnih poročil izvajalcev,
– pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medijskih oblik javnega nastopanja,
– razgovori skrbnika pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov,
– razgovori skrbnika pogodb z izvajalci na sedežu občinske uprave,
– preverjanje izvedbe programov na mestu izvajanja – športnem objektu,
– pregled izvajanja na sedežu izvajalca in revizijski pregled na podlagi predloga.
(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.
19. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi) 
Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:
– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,
– športna društva, ki izvajajo LPŠ.
IV. PREHODNI DOLOČBI 
20. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2011).
21. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0018/2021-1
Velike Lašče, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti