Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021

Kazalo

2449. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Velike Lašče, stran 6996.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3., 4. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 19. redni seji z dne 1. julija 2021 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu na območju Občine Velike Lašče 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(uporaba odloka) 
Z odlokom o pokopališkem redu se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Velike Lašče.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki (pokojnik, najemnik, izvajalec ...), veljajo za ženski in moški spol.
4. člen 
(dežurna služba in tržna dejavnost) 
Pogrebna dejavnost obsega:
– dežurno službo – zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– tržno dejavnost – prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba (drugi prevoz), pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se zagotavljajo na trgu.
Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Za izvajanje 24-urne dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega stavka ni potrebno.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev ter vzdrževanje obstoječih pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pokopališkega pogrebnega moštva.
5. člen 
(območje pokopališča) 
Odlok se uporablja na območju Občine Velike Lašče za:
– pokopališče Velike Lašče,
– pokopališče Turjak,
– pokopališče Rob,
– pokopališče Dvorska vas,
– pokopališče Sv. Primož,
– pokopališče Krvava Peč,
– pokopališče Lužarji,
– druga pokopališča v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče.
Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico (v kolikor je na pokopališču), parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo k pokopališču.
Pokopališča na območju Občine Velike Lašče (v nadaljevanju občina) so namenjena pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso. V primerih, ko se želje pri dogovorih za izvedbo pogreba razlikujejo med verskimi skupnostmi, različnimi organizacijami in društvi, je potrebno spoštovati pokojnikove želje oziroma želje svojcev pokojnika.
Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki spadajo v določen pokopališki okoliš in so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Občini Velike Lašče in najemniki grobov oziroma njihovi svojci. V kolikor je na posameznem pokopališču dovolj prostora, so na njem lahko pokopani tudi umrli, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega stavka, vendar je za to pridobiti soglasje upravljavca pokopališča.
6. člen 
Upravljavec pokopališča je občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča;
– izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
7. člen 
Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.
8. člen 
(24-urna dežurna služba) 
Zagotavljanje 24-urne dežurne službe obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe na celotnem območju občine. Javna služba se zagotavlja kot koncesionirana dejavnost. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonska določila in ravnati skladno s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine. Občina za zagotavljanje 24-urne dežurne službe sprejme koncesijski akt (odlok) ter nato objavi javni razpis za podelitev koncesije. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba.
Ceno storitve javne službe za zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ter jo pošlje pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
2. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
9. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo umrlega ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
10. člen 
Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
Pogrebna slovesnost je javna, razen če ni drugače dogovorjeno. Udeleženci pogrebne slovesnosti morajo spoštovati načela spoštovanja in pietete do pokojnikov in njihovih svojcev.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
Pogrebne svečanosti za tujce se lahko opravijo v skladu s pravili in navadami v njihovi domovini, če je bila taka želja pokojnika ali njihovih svojcev, vendar se morajo svojci o tem pred pogrebom dogovoriti z izvajalcem pogrebnih in pokopaliških dejavnosti.
11. člen 
Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.
Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je umrli tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim poklonom državne zastave.
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način sprevoda do groba, prav tako tudi obred po raztrosu.
Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
12. člen 
Obred pogrebne slovesnosti in pokopa se izvaja kot:
– javna pogrebna slovesnost pri mrliški vežici in obred pri grobnem prostoru z ožjimi svojci pokojnika,
– pogreb v ožjem družinskem krogu, ki se izvede na željo pokojnika ali naročnika pokopa,
– anonimni pokop.
Druge posebne svečanosti na pokopališčih (obletnice, proslave, obeležja ipd.) se opravljajo v dogovoru z upravljavcem, ki določi tudi pogoje za izvedbo tovrstnih dogodkov.
13. člen 
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve iz groba oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
3. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN GROBARJEV
14. člen 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na vseh pokopališčih na območju Občine Velike Lašče zagotavlja upravljavec pokopališč v dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti.
Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev, pokopališko pogrebno moštvo zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, namestitev znamenja ter prekop posmrtnih ostankov.
Storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa pokopališki red.
4. OSNOVNI OBSEG POGREBA 
15. člen 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije.
Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
16. člen 
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
17. člen 
Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
Pokop se praviloma opravi na pokopališču.
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.
5. NAČIN IN ČAS POKOPA 
18. člen 
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pogrebne slovesnosti se opravljajo v dogovoru z izvajalcem javne službe vsak dan, in sicer:
– od 1. aprila do 30. septembra od 9.00 do 18.00 ure,
– od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 15.00 ure.
Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.
19. člen 
O pokopu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se bo pokop odvijal. Navesti je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pokopa. Na željo naročnika pokopa se obvestilo o pokopu ne objavi.
6. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
20. člen 
Če je naročnik in plačnik pokopa občina, se pokop opravi z žaro ali z raztrosom pepela. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati tudi pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor je ta znana in ni v nasprotju s tem odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.
Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
7. MOŽNOST POKOPA ZUNAJ POKOPALIŠČA, Z DOLOČITVIJO PROSTORA 
21. člen 
Raztros pepela iz žare se lahko izvaja le na podlagi predhodno izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.
Karta območja raztrosa pepela na območju pokopališč se nahaja pri upravljavcu pokopališč.
Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi pokop kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
Občinska uprava o raztrosu pepela zunaj območja pokopališča oziroma o pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinske uprave ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.
8. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH, KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE 
22. člen 
Na pokopališčih v Občini Velike Lašče, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba v mrliški vežici bližnjega pokopališča ali doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo, lahko pa tudi v cerkvi, kjer bo potekal cerkveni obred pred pogrebom.
9. POKOPALIŠČA, KI MORAJO IMETI MRLIŠKE VEŽICE 
23. člen 
Na pokopališčih Velike Lašče, Turjak in Rob so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.
Na pokopališčih Dvorska vas, sv. Primož, Lužarji in Krvava Peč ni mrliških vežic.
10. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
24. člen 
Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve.
Obiski pokojnika v mrliški vežici so:
– v primeru, da je položen v mrliško vežico na dan pokopa, od položitve v vežico do pokopa,
– v primeru, da pokojnik leži v mrliški vežici več dni, v obdobju od 1. aprila do vključno 30. septembra od 8.00 ure do 22.00 ure, v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. marca pa od 8.00 ure do 21.00 ure.
Cena najema mrliške vežice za naročnika pogreba se obračuna po sprejetem sklepu občinskega sveta in jo lahko zaračuna upravljavec pokopališča, ali pa v njegovem imenu izvajalec pogrebne dejavnosti.
11. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
25. člen 
Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov in postavitev začasnega nagrobnega obeležja.
Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 14 dni oziroma takoj, ko je to potrebno. Cvetje se lahko na zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.
Prvo ureditev izvajajo grobarji po ceniku izvajalca pogrebne storitve oziroma svojci sami.
12. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
26. člen 
Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.
Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spominu pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
27. člen 
Na območju pokopališča je prepovedano:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča, nagrobnike, grobove ali nasade oziroma cvetje ali si jih prilaščati;
– odlagati odpadke izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaževati pokopališki prostor in objekte;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
– voziti se s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo parkiranje na območju pokopališča, razen izjem iz 30. člena tega odloka;
– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, drugih obrtno-vzdrževalnih del v času napovedane pogrebne slovesnosti;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca;
– opravljanje kamnoseških del brez pisnega soglasja upravljavca pokopališča.
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
28. člen 
Na pokopališču mora biti zagotovljenih dovolj urejenih zabojnikov ali kontejnerjev za odlaganje odpadkov, ustrezna mreža za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov. Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar.
Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da se na pokopališču odlagajo odstranjeni spomeniki in druga oprema s pokopališč iz drugih občin, odredi z odločbo upravljavcu njihovo odstranitev na stroške povzročitelja. V kolikor je povzročitelj iz prejšnjega stavka neznan, krije te stroške občina.
29. člen 
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Premično in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko najemniki zavarujejo proti kraji in poškodovanju po tretji osebi. Tovrstnega zavarovanja v okviru pokopališke dejavnosti upravljavec pokopališča ne zagotavlja.
Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov.
Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati ovenelo cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepustiti v tipizirane namenske posode za odpadke.
30. člen 
Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca.
Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.
31. člen 
Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu opustiti vsa dejanja, usmerjena zoper pieteto do pokojnikov, in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
13. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
32. člen 
Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi občine in tem odlokom.
Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.
33. člen 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1) osebe najemnega razmerja z navedbo priimka in imena, naslov stalnega bivališča, davčna številka ter telefonska številka;
2) čas najema;
3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
5) plačnika grobnine in način plačevanja grobnine (letne najemnine);
6) obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
7) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika iz te pogodbe;
8) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
9) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovne dobe.
34. člen 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino oziroma najemnino.
Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem, uporabo pokopališke infrastrukture, tekoče vzdrževanje in stroške vodenja evidenc ter obračuna.
Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavca pokopališča.
Grobnina za raztros pepela se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavca pokopališča.
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
35. člen 
Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove v prvi tretjini leta v tekočem letu.
Če najemnik groba po zapadlosti računa ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne poravna obveznosti, lahko poda upravljavec pokopališča predlog za izvršbo na sodišče.
36. člen 
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen raztrosu pepela in pri pokopu zunaj pokopališča.
Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
37. člen 
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– upravljavcu pokopališča redno sporočati vsako spremembo iz najemne pogodbe,
– redno skrbeti za vzdrževan videz groba,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
38. člen 
Najem groba se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
39. člen 
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti nagrobnik, sicer to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.
14. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
40. člen 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu s tem zakonom in odlokom občine. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Upravljavec pokopališča mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške izdaje soglasja. Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo upravljavcu pokopališča stroški, jih mora poravnati naročnik soglasja.
Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
Občinska uprava daje soglasje za prekop ali soglasje za pokop zunaj pokopališča v skladu s tem zakonom, odlokom občine in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca.
41. člen 
Stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja zidov ali dela zidov, ki služijo grobu oziroma grobnim znamenjem, nosijo najemniki grobov oziroma lastniki teh znamenj.
42. člen 
Na pokopališču se zagotavlja enakopravna obravnava kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču.
43. člen 
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote ali predstavlja nevarnost za obiskovalce pokopališča in sosednje grobove, je upravljavec pokopališča v takem primeru dolžan najemnika opozoriti ter določiti skrajni rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev.
V primeru, da najemnik groba nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
15. ZVRSTI GROBOV 
44. člen 
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, trojni grobni prostor in grobnice;
– grobišča, kostnice in skupna grobišča;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztros pepela.
Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in zvrsti grobov na posameznih oddelkih ter imeti vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.
16. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
45. člen 
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Globina groba znaša 1,80 m in se lahko poglablja, širina groba znaša 1,0 m.
46. člen 
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja, širina groba znaša 2,0 m.
47. člen 
Trojni grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora. Vanj se poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja širina groba znaša do 3,0 m.
48. člen 
Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok od 0,8 m do 1,0 m, dolg od 0,7 m do 1,0 m, globok pa 0,7 m z možnostjo poglobitve do 1,10 m.
49. člen 
Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
50. člen 
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
51. člen 
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, namenjen pokopu krst ali žar, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označb in imen pokojnikov. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
52. člen 
Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja. Nagrobna plošča mora biti primerne velikosti glede na okoliške grobove, postavljena pa mora biti ob vzglavju groba.
53. člen 
Pokop v nov grob se izvede po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove.
Uporabniki storitev imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji tega odloka, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.
17. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
54. člen 
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Za pokop z žaro mirovalna doba ne velja.
18. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
55. člen 
Uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki. Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine oziroma najemnine.
56. člen 
Upravljavec pokopališča zaračunava pokopališke storitve izvajalcem pogrebnih storitev po cenah enotnega cenika, ki ga potrdi pristojni občinski organ ob sklenitvi pogodbe o upravljanju pokopališč.
Cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter na oglasni deski pokopališča in objavljen na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.
19. POGREBNA PRISTOJBINA, KI JO LAHKO DOLOČI OBČINA ZA IZVEDBO POGREBA NA POSAMEZNEM POKOPALIŠČU, IN KI JO UPRAVLJAVCU POKOPALIŠČA PLAČA IZVAJALEC POGREBA 
57. člen 
Občinski svet lahko s posebnim sklepom določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču. Zbrana sredstva pogrebne pristojbine so namenska in jih upravljavec v soglasju s pristojnim organom občine namenja investiranju v gradnjo ali obnovo pokopališke infrastrukture na območju občine.
Pristojbino za izvedbo pogreba zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba.
20. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
58. člen 
Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:
– grobnina za žarni (talni) grob je enaka osnovni grobnini,
– grobnina za dvojni grob je enaka dvakratniku osnovne grobnine,
– grobnina za trojne grobove je enaka osnovni grobnini, pomnoženi s faktorjem, ki predstavlja število možnih pokopov v tak grob, vendar največ do šest.
Grobnina za anonimni pokop se plača v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za enojni grob.
21. DRUGA VPRAŠANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI TER UPORABNIKOV 
59. člen 
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
60. člen 
Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen naziv pokopališča, upravljavec pokopališča ter odpiralni čas pokopališča. Pokopališki red mora biti objavljen na krajevno običajen način.
Območje pokopališča je lahko fizično ali video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo.
61. člen 
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
– izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
62. člen 
Upravljavec pokopališča, v kolikor to ni Občina Velike Lašče, do 1. aprila tekočega leta za naslednje leto pripravi poročilo o realizaciji ter program vzdrževanja pokopališč, ki vsebuje oceno stroškov ter ga posreduje občini.
63. člen 
Na pokopališčih Občine Velike Lašče ali izven pokopališč, po možnosti v njihovi neposredni bližini, je zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
64. člen 
Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča na območju občine in se lahko določi s sklepom župana na predlog upravljalca pokopališča.
22. NADZOR 
65. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojni organi občinske uprave Občine Velike Lašče, ki imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
66. člen 
Če najemnik kljub pozivu upravljavca iz osmega odstavka 40. člena tega odloka postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču, medobčinski inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja del ter zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja. Če vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča lahko odredi drugačno sanacijo že izvedenih del v skladu z določbami tega odloka.
23. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
67. člen 
Za vsa pokopališča velja, da se v urejena razmerja in v obstoječe ureditve na pokopališčih ne posega, če kot take niso v nasprotju z določbami tega odloka in z določbami zakona. To se nanaša predvsem na velikost grobov, razpored grobnih polj, način pokopavanja in skrb za urejenost pokopališč ter posebno dogovorjena najemna razmerja ob času uveljavitve tega odloka. V kolikor pa se na posameznem pokopališču vzpostavi novo razmerje ali novo grobno polje (grobna vrsta), mora ureditev slediti določbam tega odloka.
68. člen 
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 35/98).
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 35/98) se v delu, ki se uporablja kot koncesijski akt in ureja koncesijsko razmerje, uporablja do prenehanja veljavnosti Koncesijske pogodbe, št. 2/98 z dne 15. 7. 1998 (z aneksi).
V primeru neskladja med določbami tega odloka in določbami koncesijske pogodbe iz prejšnjega odstavka veljajo določbe tega odloka.
69. člen 
Do izbora izvajalca obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe opravlja koncesionar pokopališč, v okviru koncesijskega razmerja urejenega v Koncesijski pogodbi iz drugega odstavka prejšnjega člena, vse storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe, skladno s predpisi.
Izvajalec 24-urne dežurne službe iz prvega odstavka tega člena je dolžan v roku 3 mesecev po veljavnosti tega odloka, skladno z določili Metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, predložiti občinskemu svetu v sprejem cenik storitve javne službe.
70. člen 
Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene z najemniki grobov pred veljavnostjo tega odloga, ostanejo še naprej veljavne.
71. člen 
Do ureditve oddelka za raztros pepela na enem od pokopališč v Občini Velike Lašče, se drugi odstavek 21. člena ne uporablja.
Dokler na enem od pokopališč v Občini Velike Lašče ni določen prostor za anonimni pokop ta vrsta pokopa ni dovoljena.
Dokler na enem od pokopališč v Občini Velike Lašče ni določen prostor za zidne grobove ta vrsta pokopa ni dovoljena.
72. člen 
Za vprašanja povezana z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso urejena s tem odlokom se neposredno uporablja področna zakonodaja.
73. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo po prej veljavnem odloku.
74. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0019/2021-1
Velike Lašče, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti