Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021

Kazalo

2437. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1G), stran 6895.

  
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Državnega zbora (PoDZ-1G) 
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20 in 105/21 – odl. US) se v 118. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predlagatelj lahko umakne oziroma nadomesti predlog zakona do začetka obravnave predloga zakona na podlagi 122. člena oziroma 126. člena tega poslovnika.«.
2. člen 
204. člen se spremeni tako, da se glasi:
»204. člen 
Če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto, pristojni državni organ pošlje zahtevo za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka predsedniku državnega zbora.«.
3. člen 
Za 204. členom se dodata nova 204.a in 204.b člen, ki se glasita:
»204.a člen 
V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil proti njemu začet kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, pristojni državni organ nemudoma pošlje predsedniku državnega zbora obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka. Pristojni državni organ pošlje obvestilo o začetku kazenskega postopka predsedniku državnega zbora tudi tedaj, ko se poslanec ni skliceval na imuniteto.
204.b člen 
(1) Zahteva za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka mora vsebovati navedbo, da so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali da so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto.
(2) Obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka mora vsebovati navedbo, da je bil poslanec priprt ali da je bil proti poslancu začet kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let; ali da je bil začet kazenski postopek proti poslancu, ki se ni skliceval na imuniteto.
(3) Če zahteva oziroma obvestilo ne vsebuje vseh elementov iz prvega ali drugega odstavka tega člena oziroma iz dopisa pristojnega državnega organa ni razvidno, ali gre za zahtevo ali obvestilo, predsednik državnega zbora pristojni državni organ pozove, da ga dopolni.«.
4. člen 
205. člen se spremeni tako, da se glasi:
»205. člen 
Predsednik državnega zbora zahtevo iz 204. člena tega poslovnika in obvestilo o priporu iz 204.a člena v povezavi z 208. členom tega poslovnika takoj posreduje v obravnavo mandatno-volilni komisiji.«.
5. člen 
Za 205. členom se dodata nova 205.a in 205.b člen, ki se glasita:
»205.a člen 
(1) Predsednik državnega zbora z obvestilom o začetku kazenskega postopka iz 204.a člena tega poslovnika seznani poslansko skupino, katere član je poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, ali poslanca, na katerega se obvestilo nanaša, če ni član nobene poslanske skupine.
(2) Predsednik državnega zbora, poslanska skupina, katere član je poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, ali poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, če ni član nobene poslanske skupine, lahko zahtevajo, da obvestilo iz prejšnjega odstavka obravnava državni zbor. Zahteva vsebuje razloge za naknadno odločanje državnega zbora o priznanju imunitete. Predsednik državnega zbora svojo zahtevo ali zahtevo poslanske skupine ali poslanca ter obvestilo iz prejšnjega odstavka takoj posreduje v obravnavo mandatno-volilni komisiji.
205.b člen 
(1) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija presodi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel.
(2) Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma in iz posebej utemeljenih razlogov državnemu zboru predlaga, da naknadno prizna imuniteto tudi poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se ni skliceval na imuniteto. Pri tem upošteva razloge, s katerimi predsednik državnega zbora, poslanska skupina ali poslanec iz drugega odstavka prejšnjega člena utemeljuje zahtevo za naknadno odločanje državnega zbora o priznanju imunitete.
(3) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan poslancu očitanega kaznivega dejanja ter ali je poslanec kazensko odgovoren.«.
6. člen 
V 207. členu se v drugem odstavku za besedilom »na predlog« doda besedilo »predsednika državnega zbora,«.
V tretjem odstavku se besedilo »205. člena« nadomesti z besedilom »205.b člena«.
7. člen 
V 208. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mandatno-volilna komisija v vsakem primeru takoj odloča o zahtevi za dovolitev pripora in o obvestilu o priporu poslanca.«.
8. člen 
V 209. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obvestilo, ki ga pristojni državni organ v skladu z 204.a členom tega poslovnika pošlje predsedniku državnega zbora, ne vpliva na vodenje kazenskega postopka oziroma na pripor. Če državni zbor naknadno prizna imuniteto poslancu, se kazenski postopek proti njemu ne sme več voditi oziroma se priprti poslanec takoj spusti na prostost. Ustrezno odločbo o tem izda pristojni državni organ.«.
9. člen 
V 214. členu se za besedo »poslancev« doda besedilo »v delu, ki se nanaša na odločanje državnega zbora o zahtevi za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/21-17/12
Ljubljana, dne 9. julija 2021
EPA 1768-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti