Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021

Kazalo

2222. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, stran 6511.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojni organ za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 7), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 252 z dne 8. 10. 2018, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2018/574/EU), način imenovanja subjekta, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, nacionalnega skrbnika sistema repozitorijev in ključne elemente pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov.
2. člen 
(pristojni organi) 
Pristojni organ za izvajanje Izvedbene uredbe 2018/574/EU je ministrstvo, pristojno za zdravje, za izvajanje te uredbe pa Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) in Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS).
3. člen 
(izdajatelj identifikacijskih oznak) 
(1) Izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak iz prvega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa s sklepom imenuje generalni direktor UJP.
(2) UJP z izbranim izdajateljem sklene pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z ustvarjanjem in izdajo identifikacijskih oznak iz prejšnjega odstavka.
4. člen 
(javni razpis) 
(1) Pogoji in merila za izbiro izdajatelja se določijo v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU. Razpisna dokumentacija poleg pogojev in meril za izbiro vsebuje tudi vzorec pogodbe.
(2) Javni razpis za izbiro izdajatelja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen 
(komisija) 
(1) Za izvedbo javnega razpisa iz prejšnjega člena generalni direktor UJP imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, ki so predstavniki:
‒ UJP, predsednik,
‒ ministrstva, pristojnega za zdravje, en član, in
‒ FURS, en član.
(2) Komisija opravi pregled prispelih vlog in pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, naj jih dopolnijo v osmih dneh od prejema poziva za dopolnitev.
(3) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
(4) Po poteku roka za dopolnitev vlog iz drugega odstavka tega člena komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in meril iz razpisne dokumentacije. Komisija o opravljenem pregledu prispelih vlog in ocenjevanju popolnih vlog vodi zapisnik.
(5) Na podlagi ocene popolnih vlog komisija pripravi predlog za imenovanje izdajatelja, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije, ter ga predloži generalnemu direktorju UJP.
6. člen 
(sklep o imenovanju) 
(1) Generalni direktor UJP s sklepom o imenovanju imenuje izdajatelja za obdobje petih (5) let.
(2) Generalni direktor UJP pred izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka pridobi soglasje ministra, pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za zdravje.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba, ki se vloži pri UJP v 15 dneh od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za finance.
(4) Zoper odločitev ministrstva, pristojnega za finance, je dovoljen upravni spor.
7. člen 
(pristojnost izdajatelja) 
Imenovani izdajatelj izdaja identifikacijske oznake za izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji.
8. člen 
(nacionalni skrbnik) 
Nacionalni skrbnik sistema repozitorija iz točke (k) prvega odstavka 25. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU je FURS.
9. člen 
(pogodbe o hrambi podatkov) 
Pogodbe o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, vsebujejo elemente, ki jih določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/573 z dne 15. decembra 2017 o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 1).
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(prenos pravic in obveznosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 14/19).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek razpisna dokumentacija, sklep o imenovanju izdajatelja in pogodba, ki je bila sklenjena med izdajateljem in ministrstvom, pristojnim za zdravje, ter drugi dokumenti ministrstva, pristojnega za zdravje, izdani na podlagi uredbe iz prejšnjega odstavka, (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), ostanejo v veljavi.
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe UJP postane pogodbena stranka ter prevzame vse pravice in obveznosti ministrstva, pristojnega za zdravje, ki so določene v pogodbi iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno za zdravje, pa UJP izroči dokumentacijo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-53/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-2711-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost