Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2021 z dne 29. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2021 z dne 29. 6. 2021

Kazalo

2215. Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, stran 6447.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa način izdelave in prenosa carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, dokazil, zahtevkov in spremnih listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za izpolnjevanje carinske deklaracije, obrazcev, obvestil, dokazil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z:
– Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU),
– Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/234 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi s skupnimi podatkovnimi zahtevami in Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi z oznakami, ki se uporabljajo na nekaterih obrazcih (UL L št. 63, z dne 23. 2. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2446/EU),
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 558), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/235 z dne 8. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede oblik in oznak skupnih podatkovnih zahtev, nekaterih pravil o nadzoru in pristojnega carinskega urada za dajanje blaga v carinski postopek (UL L št. 63 z dne 23. 2. 2021, str. 386), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2447/EU), in
– Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/234 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi s skupnimi podatkovnimi zahtevami in Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi z oznakami, ki se uporabljajo na nekaterih obrazcih (UL L št. 63 z dne 23. 2. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/341/EU).
(2) Pojmi in kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi in kratice, opredeljene v Uredbi 952/2013/EU, Uredbi 2015/2446/EU, Uredbi 2015/2447/EU in Uredbi 2016/341/EU.
2. člen 
(elektronsko poslovanje) 
(1) Carinske deklaracije, skupne deklaracije, obrazci, obvestila, dokazila in zahtevki, vloženi z uporabo sistema za elektronsko izmenjavo podatkov, se pri izvajanju carinskih formalnosti vlagajo prek informacijskega sistema za elektronsko poslovanje Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SICIS).
(2) Za elektronsko poslovanje pri izvajanju carinskih formalnosti uporabnik kvalificirano digitalno potrdilo registrira na portalu eCarina.
(3) Spremni dokumenti, potrebni za izvedbo carinskih formalnosti, se lahko dostavijo pristojnemu carinskemu organu na uradni elektronski naslov Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki je objavljen na spletni strani FURS. Če s seznama elektronskih sporočil, objavljenem na spletni strani FURS, izhaja, da SICIS omogoča dostavo spremnih dokumentov, se ti dostavijo prek SICIS. Na zahtevo carinskega organa, ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti dostavijo FURS v papirni obliki.
(4) Če SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga carinske deklaracije, obrazce, obvestila, dokazila in zahtevke, ne deluje, se uporabi pomožni postopek v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani FURS.
3. člen 
(navodila za izpolnjevanje carinske deklaracije, obvestila in dokazila) 
(1) Carinska deklaracija za izvoz, ponovni izvoz, pasivno oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga se izpolnjujejo v skladu z navodili iz dodatka C1 iz Priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in navodili iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet, posebno rabo, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo, poštni promet, poenostavljena uvozna deklaracija in obvestilo o predložitvi blaga v primeru vpisa v evidence se izpolnjujejo v skladu z navodili iz Priloge D Uredbe 2015/2446/EU in navodili iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Pošiljke, ki so upravičene do oprostitve uvozne dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 25. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (kodificirana različica) (UL L 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1186/2009/EU), in predložitve blaga carini, se izpolnjujejo v skladu z navodili iz Priloge B Uredbe 2015/2446/EU in navodili iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(uporaba oznak) 
(1) Pri izpolnjevanju carinske deklaracije za izvoz, ponovni izvoz, pasivno oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga oziroma drugih obrazcev, obvestil in zahtevkov se uporabljajo oznake iz dodatka D1 iz Priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in nacionalne oznake, določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri izpolnjevanju carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, posebno rabo, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo, poštni promet, poenostavljene uvozne deklaracije in obvestila o predložitvi blaga v primeru vpisa v evidence se uporabljajo oznake iz Priloge C Uredbe 2015/2447/EU in nacionalne oznake, določene v Prilogi 4, ki sestavni del tega pravilnika.
(3) Pri izpolnjevanju carinske deklaracije za pošiljke, ki so oproščene uvozne dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 25. člena Uredbe 1186/2009/EU, in predložitev blaga carini se uporabljajo oznake iz Priloge B Uredbe 2015/2447/EU in nacionalne oznake, določene v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(deklaracija za začasno hrambo) 
(1) Deklaracija za začasno hrambo mora vsebovati podatke iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Kadar SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga deklaracijo za začasno hrambo, ne deluje, se deklaracija za začasno hrambo vloži na obrazcu deklaracije za začasno hrambo ali na drugem dokumentu, katerega vsebina ustreza obrazcu deklaracije za začasno hrambo.
(2) Obrazec deklaracije za začasno hrambo in navodila za izpolnjevanje deklaracije za začasno hrambo so določeni v Prilogi 5.
6. člen 
(obrazec potrdila o plačilu dolgovanih dajatev) 
Obrazec potrdila o plačilu dolgovanih dajatev je določen v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
(obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji) 
Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji vsebuje najmanj nabor podatkov iz Priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Kadar je mogoče, se s tehnikami elektronske obdelave podatkov vloži zahtevek z naborom podatkov iz Priloge 7 in izda odločba o uskladitvi podatkov v carinski deklaraciji prek SICIS. V ostalih primerih se uporablja obrazec v papirni obliki.
8. člen 
(obvestilo o prihodu prevoznega sredstva v elektronski obliki) 
Obvestilo o prihodu prevoznega sredstva v pomorskem, letalskem in poštnem prometu mora vsebovati podatke iz Priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(obvestilo o predložitvi blaga v elektronski obliki) 
Obvestilo o predložitvi blaga v pomorskem in letalskem prometu mora vsebovati podatke iz Priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
(potrdilo in zahtevek za izdajo potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga) 
(1) Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajoči zahtevek za izdajo potrdila o poreklu blaga meri 210 × 297 mm. Dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporablja se bel, klejen, brezlesni pisalni papir, ki tehta najmanj 64 g/m2 ali med 25 in 30 g/m2, če gre za papir za letalska pisma. Imeti mora ozadje s tiskanim rjavkastočrnim vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi.
(2) Obrazec potrdila o poreklu blaga je natisnjen v enem ali več uradnih jezikih Unije ali, v skladu z običaji in potrebami trgovanja, v drugem jeziku. Obrazec zahtevka za izdajo potrdila o poreklu blaga je natisnjen v slovenskem jeziku.
(3) Vsako potrdilo o poreklu blaga mora vsebovati ime in naslov tiskarja ali oznako, ki omogoča prepoznavanje tiskarja. Vsebovati mora tudi zaporedno številko, tiskano ali odtisnjeno, ki omogoča prepoznavanje potrdila. Vsebuje lahko tudi natisnjen znak izdajatelja ali mednarodnega združenja, katerega član je izdajatelj.
(4) Zahtevek za potrdilo in vse kopije istega potrdila o poreklu blaga morajo vsebovati enako zaporedno številko. Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajoči zahtevek za izdajo potrdila o poreklu blaga se lahko številčita v skladu z vrstnim redom njune izdaje.
(5) Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajočega zahtevka za izdajo potrdila o poreklu blaga je v Prilogi 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 50/16, 83/16 in 37/18), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2021, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2021, razen podatkovnih zahtev za stolpec H7, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Št. 007-544/2021/19
Ljubljana, dne 29. junija 2021
EVA 2021-1611-0040
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost