Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2021 z dne 29. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2021 z dne 29. 6. 2021

Kazalo

2212. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku, stran 6445.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES 10. 5. 2021 objavil Smernice za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku (v nadaljnjem besedilu: Smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice natančneje urejajo uporabo predpisov, ki so navedeni v 3. točki prvega poglavja Smernic, in sicer kadar subjekti, ki so predmet teh Smernic, oddajajo storitve v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku.
(3) Smernice se uporabljajo za:
a) upravljavce alternativnih investicijskih skladov, kot so opredeljeni v točki (b) prvega odstavka 4. člena Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (v nadaljnjem besedilu: Direktiva UAIS) in depozitarje iz tretjega odstavka 21. člena Direktive UAIS;
b) družbe za upravljanje, kot so opredeljene v točki (b) prvega odstavka 2. člena Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva UCITS) in depozitarje, kot so opredeljeni v točki (a) prvega odstavka 2. člena Direktive UCITS;
c) centralne nasprotne stranke (CNS), kot so opredeljene v prvem odstavku 2. člena Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (v nadaljnjem besedilu: Uredba EMIR) in CNS stopnje 2 iz tretjih držav v smislu 2a odstavka 25. člena Uredbe EMIR, ki izpolnjujejo ustrezne zahteve Uredbe EMIR v skladu s točko (a) 2b odstavka 25. člena uredbe EMIR;
d) repozitorije sklenjenih poslov, kot so opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe EMIR in prvem odstavku 3. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: Uredba SFTR);
e) investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (v nadaljnjem besedilu: Direktiva MiFID II) in kreditne institucije, kot so opredeljene v 27. točki prvega odstavka 4. člena Direktive MiFID II, ki opravljajo investicijske storitve in posle v smislu 2. točke prvega odstavka 4. člena Direktive MiFID II;
f) izvajalce storitev sporočanja podatkov, kot so opredeljeni v 63. točki prvega odstavka 4. člena Direktive MiFID II;
g) upravljavce trga, ki upravljajo mesta trgovanja v smislu 24. točke prvega odstavka 4. člena Direktive MiFID II;
h) centralne depotne družbe (CDD), kot so opredeljene v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CSDR);
i) bonitetne agencije, kot so opredeljene v točki (b) prvega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (v nadaljnjem besedilu: Uredba CRA);
j) repozitorije listinjenja, kot so opredeljeni v triindvajsetem odstavku 2. člena Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/2402);
k) upravljavce ključnih referenčnih vrednosti, kot so opredeljeni v 25. točki prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011) in
l) pristojne organe, kadar ti izvajajo nadzor nad subjekti iz točk a) do k) tega odstavka.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic za naslednje subjekte:
a. upravljavce AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov, kot so opredeljeni 1. točki prvega odstavka 38. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS) in skrbnike iz 112. člena ZUAIS;
b. družbe za upravljanje, kot so opredeljene v prvem odstavku 13. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) in skrbnike, kot so opredeljeni v prvem odstavku 16. člena ZISDU-3;
c. centralne nasprotne stranke (CNS), kot so opredeljene v prvem odstavku 2. člena Uredbe EMIR in CNS stopnje 2 iz tretjih držav v smislu 2a odstavka 25. člena Uredbe EMIR, ki izpolnjujejo ustrezne zahteve Uredbe EMIR v skladu s točko (a) 2b odstavka 25. člena uredbe EMIR;
d. repozitorije sklenjenih poslov, kot so opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe EMIR in prvem odstavku 3. člena Uredbe SFTR;
e. borznoposredniške družbe, kot so opredeljene v drugem odstavku 20. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1) ter banke in hranilnice, kot so opredeljene v drugem oziroma tretjem odstavku 4. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US), ki opravljajo investicijske storitve in posle v smislu 11. člena ZTFI-1;
f. izvajalce storitev sporočanja podatkov, kot so opredeljeni v 43. členu ZTFI-1;
g. upravljavce mest trgovanja, ki upravljajo mesta trgovanja v smislu 26. člena ZTFI-1;
h. centralno depotno družbo (CDD), kot je opredeljena v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe CSDR;
i. bonitetne agencije, kot so opredeljene v točki (b) prvega odstavka 3. člena Uredbe CRA;
j. repozitorije listinjenja, kot so opredeljeni v triindvajsetem odstavku 2. člena Uredbe 2017/2402;
k. upravljavce ključnih referenčnih vrednosti, kot so opredeljeni v 25. točki prvega odstavka 3. člena Uredbe 2016/1011 in
l. Agencijo, kadar ta izvaja nadzor nad subjekti iz točk a) do k) tega odstavka.
(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z relevantno nacionalno in evropsko zakonodajo v celoti upoštevala določbe Smernic.
3. člen 
(poročanje Agenciji) 
(1) Subjekti iz točk a) do k) prvega odstavka 2. člena tega sklepa morajo Agencijo pisno obvestiti o načrtovanih dogovorih o zunanjem izvajanju storitev v oblaku, ki zadevajo funkcijo odločilnega pomena ali pomembno funkcijo, in sicer pred sklenitvijo takšnega dogovora.
(2) Subjekti iz točk a) do k) prvega odstavka 2. člena tega sklepa morajo Agencijo pisno obvestiti tudi o dogovorih o zunanjem izvajanju storitev v oblaku, ki se nanašajo na funkcijo, ki je bila prej razvrščena kot funkcija, ki ni odločilnega pomena, ali kot nepomembna funkcija in je nato postala funkcija odločilnega pomena ali pomembna funkcija, in sicer v petih dneh po novi razvrstitvi te funkcije.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Smernice se uporabljajo do 31. 7. 2021 dalje za vse dogovore o zunanjem izvajanju storitev v oblaku, ki so sklenjeni, obnovljeni ali spremenjeni na ta datum ali kasneje.
(2) Z namenom uskladitve z določbami Smernic morajo subjekti iz točk a) do k) prvega odstavka 2. člena tega sklepa obstoječe dogovore o zunanjem izvajanju storitev v oblaku pregledati in prilagoditi vsebini Smernic do 31. 12. 2022.
(3) Če pregled dogovorov o zunanjem izvajanju funkcij, ki so odločilnega pomena, ali pomembnih funkcij v oblaku ne bi bil končan do 31. 12. 2022, morajo subjekti iz prejšnjega odstavka o tem obvestiti Agencijo in pri tem navesti ukrepe, načrtovane za dokončanje pregleda, ali morebitno strategijo izstopa.
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2021-8
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-1611-0050
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost