Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2198. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2021, stran 6428.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni seji dne. 23. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2021 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.103.494,29
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.856.109,77
70
DAVČNI PRIHODKI
5.819.872,59
700 Davki na dohodek in dobiček
5.239.426,00
703 Davki na premoženje
455.346,59
704 Domači davki na blago in storitve
125.100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.036.237,18
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
856.937,50
711 Takse in pristojbine
12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
9.670,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
157.629,68
72
KAPITALSKI PRIHODKI
271.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
241.000,00
73
PREJETE DONACIJE
4.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
972.384,52
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
705.994,09
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
266.390,43
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.574.305,02
40
TEKOČI ODHODKI
2.462.024,47
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
555.631,20
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
87.729,72
402 Izdatki za blago in storitve
1.775.463,55
403 Plačila domačih obresti
12.200,00
409 Rezerve
31.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.509.640,57
410 Subvencije
524.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.846.652,56
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
273.081,92
413 Drugi tekoči domači transferi
865.806,09
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.136.907,98
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.136.907,98
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
465.732,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
293.490,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
172.242,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.470.810,73
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)- (II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.458.620,73
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
884.444,73
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.050.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.050.000,00
500 Domače zadolževanje
1.050.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
404.989,60
55
ODPLAČILA DOLGA
404.989,60
550 Odplačila domačega dolga
404.989,60
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–825.800,33
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
645.010,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.470.810,73
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
825.800,33
« 
2. člen 
Spremeni se 14. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21) tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Metlika spremembo proračuna za leto 2021 lahko zadolži do višine 1.050.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-48/2021
Metlika, dne 23. junija 2021
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti