Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2196. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2021, stran 6422.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 17. redni seji dne 23. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/ Podskupina Kontov
Besedilo
Proračun leta 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.147.100
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.581.354
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.330.781
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.678.960
703 Davki na premoženje
546.721
704 Domači davki na blago in storitve
105.100
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.250.573
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
471.168
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Denarne kazni
40.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
729.405
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
170.380
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
82.600
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
87.780
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.395.366
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
765.799
741 Prejeta sredstva iz državne.proračuna iz sredstev proračuna EU
629.567
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.531.552
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.748.303
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
446.791
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
75.140
402 Izdatki za blago in storitve 
1.099.521
403 Plačila domačih obresti 
21.851
409 Rezerve 
105.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.786.683
410 Subvencije
124.680
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.141.400
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
181.645
413 Drugi tekoči domači transferi 
338.958
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.786.566
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.786.566
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
210.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
159.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
51.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.
–1.384.452
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.450.000
500 Domače zadolževanje 
1.450.000
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
295.775
550 Odplačila domačega dolga 
295.775
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 
–230.227
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.154.225
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.384.452
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo OCENA
231.318
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2021 izloči 55.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5 % prejemkov proračuna. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet ob polletnem poročilu in na koncu leta z zaključnim računom.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 50.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.«
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 1.450.000 eurov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2021
Braslovče, dne 23. junija 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti