Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2184. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice, stran 6369.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15 in 14/18) se v 5., 6. in 11. členu ter v prilogi 1 beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termalna« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 1. členu se v prvem odstavku črta tretja alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe termalne vode, iz vrtine Mt-1/60 je 128.000 m3/leto, iz vrtine Mt-4/74 110.000 m3/leto, iz vrtine Mt-6/83 469.000 m3/leto in iz vrtine Mt-7/93 402.000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termalne vode iz vrtine Mt-1/60 je 4,5 l/s, iz vrtine Mt-4/74 4,5 l/s, iz vrtine Mt-6/83 28 l/s in iz vrtine Mt-7/93 28 l/s. Največja skupna letna količina rabe vode je 1.109.000 m3/leto.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Območje koncesije obsega območje vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-6/83 in Mt-7/93 iz prvega odstavka tega člena in zajema termalno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Murska kotlina (VtpodV_4016), in sicer iz tretjega vodonosnika.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »Mt-5/82,«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Neonesnažena termalna voda se vrača v vodonosnik iz petega odstavka tega člena skozi reinjekcijsko vrtino Mt-9 (ID znak: 102-40/0-0, koordinate: X: 170989, Y: 593831, Z: 185,5).«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termalna« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se:
– v 9. točki za besedo »morja« črta vejica, beseda »in« pa se nadomesti s podpičjem;
– v 10. točki se za besedilom »GREDE Tešanovci, d. o. o.« dodata vejica in beseda »in«;
– za 10. točko doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. zagotavljati enkrat dnevni (on-line) prenos podatkov iz priloge 2 te uredbe v podatkovno zbirko Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).«.
4. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku za besedo »odvzetih« doda besedilo »in vrnjenih«, beseda »podzemne« pa se nadomesti z besedo »termalne«.
V drugem odstavku se besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z besedo »agencija«.
V šestem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, posebej pa o vrednostih ΔT, Qdej inQvrnjene iz drugega in tretjega odstavka 6. člena uredbe, in«.
5. člen 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz drugega oziroma tretjega odstavka 6. člena te uredbe, pri čemer se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D), določena na podlagi prejšnjega člena. Vrednosti ΔT, Qdej in Qvrnjena se pridobijo iz poročila iz petega odstavka 4. člena te uredbe za preteklo leto.«.
V četrtem odstavku se beseda »zakonite« nadomesti z besedo »zakonske«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Koncesionar, ki med letom začne ali preneha vračati termalno vodo v vodonosnik ali preneha izvajati koncesijo, mora v 30 dneh po začetku ali prenehanju vračanja termalne vode v vodonosnik ali po prenehanju izvajanja koncesije o tem obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija) in ji poslati podatke iz drugega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »organu iz petega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedo »direkciji«.
7. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(največja skupna letna količina rabe vode do vzpostavitve vračanja neonesnažene termalne vode v vodonosnik) 
Ne glede na spremenjeni drugi odstavek 1. člena uredbe znaša do vzpostavitve vračanja neonesnažene termalne vode v vodonosnik največja skupna letna količina rabe vode 1.006.000 m3/leto.
9. člen 
(vzpostavitev vračanja neonesnažene termalne vode v vodonosnik) 
(1) Koncesionar mora pred začetkom vračanja neonesnažene termalne vode v vodonosnik koncedentu poslati dopolnjeno hidrološko poročilo o testiranju vrtine za vračanje neonesnažene termalne vode v vodonosnik s poročilom o tehničnem stanju vrtine, če gre za preureditev obstoječe vrtine, ter dopolnjen program monitoringa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Začetek vračanja neonesnažene termalne vode v vodonosnik iz prejšnjega odstavka se določi v aneksu h koncesijski pogodbi.
(3) Plačilo za koncesijo se začne zaračunavati po enačbi iz tretjega odstavka 6. člena uredbe v letu, ki sledi letu začetka vračanja neonesnažene termalne vode v vodonosnik.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2021
Ljubljana, dne 24. junija 2021
EVA 2021-2550-0002
Vlada Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin 
podpredsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti