Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2021 z dne 17. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2021 z dne 17. 6. 2021

Kazalo

2080. Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb, stran 6086.

  
Na podlagi šestega odstavka 19.a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje in merila za namen sofinanciranja vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb v skladu s proračunom Republike Slovenije in:
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) in
– Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
2. člen 
(namen sofinanciranja) 
Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno in zimsko sezono.
3. člen 
(upravičenec do sofinanciranja) 
Do sofinanciranja po tem pravilniku je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način.
4. člen 
(pogoji in merilo za sofinanciranje) 
(1) Do sofinanciranja je upravičen upravljavec za žičniško napravo, za katero ima v zimski sezoni veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 15. decembra preteklega koledarskega leta do 15. aprila za tekoče koledarsko leto.
(2) Upravljavec je za žičniško napravo, ki obratuje v poletni sezoni upravičen do sofinanciranja, če ima za poletno sezono veljavno obratovalno dovoljenje najmanj za obdobje od 16. maja do 30. septembra za tekoče koledarsko leto. Za žičniško napravo, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, je upravljavec upravičen do sofinanciranja, če v poletni sezoni z njo obratuje najmanj 40 dni, oziroma s sedežnico ali vlečnico najmanj 24 dni. V primerih višje sile ali izrednih razmer se pogoj glede zahtevanega minimalnega števila dni obratovanja ne zahteva.
(3) Če žičniška naprava nima veljavnega dovoljenja za obratovanje za celotno obdobje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se sofinancira sorazmerni del priznanih stroškov glede na število dni veljavnosti dovoljenja za obratovanje od najvišjega zneska sofinanciranja za posamezno vrsto žičniške naprave. Če v času veljavnosti dovoljenja za obratovanje pride do prenosa upravljanja in s tem prenosa dovoljenja za obratovanje na novega upravljavca, je vsak upravljavec upravičen do sorazmernega zneska glede na čas upravljanja oziroma obratovanja z žičniško napravo.
(4) Upravljavec ni upravičen do sofinanciranja, oziroma je upravičen do sorazmernega dela sofinanciranja, če žičniška naprava ni obratovala zaradi:
– izrečene prepovedi obratovanja s strani inšpektorja,
– odvzema dovoljenja za obratovanje,
– neurejenih razmerij med lastniki zemljišča in upravljavcem, za katera ni podan predlog na podlagi 35. ali 36. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/06, 56/14, 33/14 in 200/20).
(5) Če žičniško napravo uporabljajo poklicni športni klubi, mora upravljavec javno objaviti cenik.
(6) V primeru naknadno ugotovljenih nepravilnosti mora upravljavec vrniti neupravičeno dodeljena sredstva in v naslednjih treh letih ni upravičen do sofinanciranja po tem pravilniku.
5. člen 
(evidence) 
Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) hrani evidence o dodeljenih pomočeh deset let od datuma dodelitve pomoči.
II. SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV V SKLADU Z UREDBO 1407/2013/EU PO PRAVILU DE MINIMIS
6. člen 
(pogoji za upravičence do sofinanciranja v skladu z Uredbo 1407/2013/EU)
Do sofinanciranja v skladu Uredbo 1407/2013/EU je do pomoči de minimis upravičen upravljavec, če:
1. uporaba žičniške naprave s strani več kot enega profesionalnega ali neprofesionalnih športnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % opravljenih prevozov na letni ravni,
2. ima poravnane vse obveznosti v zvezi s sklepom Komisije (EU), objavljenim na njeni spletni strani, o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
3. je v vlogi navedel prave podatke oziroma ni podal zavajajočih izjav ali dokazil,
4. redno izplačuje plače in socialne prispevke,
5. ima poravnano vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance,
6. ima na dan prijave poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, oziroma, da vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov,
7. je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do dneva vložitve vloge.
7. člen 
(pravila dodelitve pomoči po pravilu de minimis)
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna Republike Slovenije, občine ali Unije.
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v kakršnemkoli razmerju s podjetji iz prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, se štejejo za enotno podjetje.
(4) V skladu z Uredbo 1407/2013/EU se pomoč de minimis, dodeljena po tem pravilniku:
– ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z dne 14. 10. 2020, str. 1) do zgornje meje določene v navedeni uredbi.
(5) Ministrstvo pred dodelitvijo sredstev od upravljavca pridobi pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravljavec prejel na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
– da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(6) Ministrstvo upravljavcu izda odločbo:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU in
– o višini zneska pomoči de minimis.
(7) Šteje se, da je pomoč dodeljena z izvršljivostjo odločbe.
III. SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV V SKLADU Z UREDBO 651/2014/EU
8. člen 
(pogoji za upravičence do sofinanciranja po Uredbi 651/2014/EU)
Do sofinanciranja v skladu z Uredbo 651/2014/EU je upravičen upravljavec:
1. če uporaba žičniške naprave s strani več kot enega profesionalnega ali neprofesionalnih športnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % opravljenih prevozov na letni ravni,
2. če ima poravnane vse obveznosti v zvezi s sklepom Komisije (EU), objavljenim na njeni spletni strani, o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
3. če je v vlogi navedel prave podatke oziroma ni podal zavajajočih izjav ali dokazil,
4. če redno izplačuje plače in socialne prispevke,
5. če ima poravnano vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance,
6. če ima na dan prijave poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, oziroma, da vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov,
7. če je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do vložitve vloge,
8. ki ne izvaja programa sanacije, za katerega bi mu bila odobrena kakršnakoli sredstva državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah v skladu s smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) ali iz zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
9. ki ni podjetje v težavah iz 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU, razen če 31. decembra 2019 ni bilo v težavah in je postalo podjetje v težavah v obdobju med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021.
9. člen 
(pravila dodelitve pomoči po 55. členu Uredbe 651/2014/EU)
(1) Za sofinanciranje stroškov obratovanja in vzdrževanja se kot upravičeni stroški štejejo stroški, kot so stroški obratovanja, osebja, materiala, pogodbenih storitev, komunikacije, energije, vzdrževanja, najemnine, administracije, ne štejejo pa se amortizacijski stroški in stroški financiranja, če so ti zajeti v pomoči za naložbe. Upravljavec mora nastale stroške dokazati v skladu z javnim pozivom.
(2) Najvišji znesek pomoči za vzdrževanje in obratovanje žičniških naprav ne sme presegati 80 % upravičenih stroškov v zadevnem obdobju in 2 milijona eurov letno na žičniško napravo.
(3) Upravljavec mora ministrstvu predložiti vlogo za odobritev pomoči pred začetkom vzdrževanja in obratovanja žičniške naprave za obdobje, oziroma sezono sofinanciranja in navesti najmanj naslednje podatke:
– naziv in velikost upravljavca,
– lokacija, vrsta in ime žičniške naprave za katero bo uveljavljal pomoč,
– seznam stroškov in obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov,
– da gre nepovratna sredstva in predviden znesek zaprošenih javnih sredstev.
(4) Ministrstvo upravljavcu izda odločbo:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo 651/2014/EU in
– o višini zneska pomoči.
(5) Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniške naprave, v skladu s 55. členom Uredbe 651/2014/EU, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis, za iste upravičene stroške pod pogojem, da se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči.
(6) Ministrstvo pred dodelitvijo sredstev od upravljavca pridobi pisno izjavo:
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh in de minimis pomočeh za iste upravičene stroške in
– da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena zgornja meja pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(7) Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo osebo za upravljanje žičniške naprave se dodeli na odprt, pregleden in nediskriminatoren način v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(dokončanje postopov) 
Postopki sofinanciranja vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 58/21).
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 58/21).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-226/2021
Ljubljana, dne 9. junija 2021
EVA 2021-2430-0053
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti