Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021

Kazalo

1968. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del, stran 5583.

  
Na podlagi določb 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del
1. 
Splošno in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne priprava odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Ob Homšnici (SG-57) v nadaljevanju (OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57)).
Pravna podlaga za pripravo je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17, v nadaljevanju: OPN MOSG).
2. 
Potrditev izhodišč za pripravo OPPN 
S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57), ki jih je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor, pod št. naloge 19016, maj 2021.
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOSG) se ureditveno območje nahaja znotraj enote urejanja prostora SG-57 z oznako podrobnejše namenske rabe SSe (območja prostostoječe individualne stanovanjske gradnje), za katerega je predpisana izdelava OPPN, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti z odlokom. Osnovna dejavnost v enoti urejanja SSe je bivanje. Spremljajoče dejavnosti gostinstvo, storitve, poslovne dejavnosti, kulturne in rekreacijske dejavnosti.
V sklopu OPPN bo opredeljena ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje objektov s spremljevalnimi dejavnostmi kot so določeni v OPN MOSG in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.
3. 
Območje načrtovanja 
Iz 145. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) je za enoto urejanja prostora SG-57 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje SG-57 je prikazano v kartografskem delu OPN na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
Pravilnik o OPPN v drugem odstavku 4. člena določa, da območja podrobnega prostorskega načrta praviloma sovpadajo z območji enot urejanja prostora iz OPN. Odstopanja od meja enot urejanja prostora, kot so določena v OPN so možna, tudi za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta. Potreba je izkazana kadar:
– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje.
Po javnem posvetu, ki ga je organizirala občina, dne 11. 9. 2019, na katerega smo med drugim poleg nosilcev urejanja prostora in zainteresirane javnosti, pisno povabili vse lastnike zemljišč znotraj ureditvene enote SG-57, se je izkazala potreba, da se izdela OPPN za del enote, kjer obstaja interes za gradnjo objektov in ne celoto. Ker gre za zaključen del ureditvene enote, ki ne ovira kasnejše izdelave OPPN v preostalem delu, poleg tega je preostali del območja bolj ali manj pozidan in s strani lastnikov ni izkazana potreba po gradnjah novih objektov v prihodnosti, njegova vsebina ne odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje ter ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, je v skladu s Pravilnikom o OPPN možno izdelati OPPN za del enote in ne celoto.
Območje OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) obsega naslednje parcele: 1008/1, 1002/4, 1002/9, 1123/30, 1002/6 in 1009/1, vse k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu (853). Velikost območja je približno 1 ha. Točna meja območja OPPN bo določena v osnutku OPPN tako, da bo obsegala vse površine, na katerih je načrtovana izgradnja stavb, potrebne prometne površine, vključno s površinami potrebnimi za nemoteno delovanje območja ter površinami, ki so potrebne le v času izvajanja del.
4. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Rešitve za pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) bodo pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, strokovnih podlag ter investicijskih namer pobudnika.
5. 
Vrsta postopka 
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57), se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
6. 
Roki za pripravo posameznih faz 
Roki za pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA
ROK
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57), objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
junij 2021
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na okolje
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57)
30 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) oziroma pridobitve odločbe iz (3)
(6) Občina z objavo osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na spletnih straneh obvesti javnost
Tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN za stanovanjsko območje
Ob Homšnici (SG-57) in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
45 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
minimalno 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
20 dni /po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN za stanovanjsko območje
Ob Homšnici (SG-57) in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni 
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14))
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN za stanovanjsko območje 
Ob Homšnici (SG-57) na okolje sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na MOP, javna objava v Uradnem listu Republike Slovenije
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Mestna občina Slovenj Gradec na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. 
Nosilci urejanja prostora 
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastrukture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (distribucija električne energije).
V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V kolikor bi se v postopku izdelave OPPN izkazalo, da ureditve posegajo v pristojnost posameznega nosilca urejanja prostora, se le-tega vključi v postopek, da poda smernice in kasneje mnenje na predlog odloka.
8. 
Načrt vključevanja javnosti 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) z objavo tega sklepa in izhodišč iz 2. točke tega sklepa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec pripravi javno razgrnitev osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57), ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, spletnim naslovom, kjer je OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Mestna občina Slovenj Gradec prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57), objavi na svoji spletni strani.
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) občinski svet sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. 
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
10. 
Obveznosti financiranja 
Pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med Mestno občino Slovenj Gradec in investitorjem.
11. 
Začetek veljavnosti sklepa 
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. točke tega sklepa objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0014/2019
Slovenj Gradec, dne 25. maja 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler

AAA Zlata odličnost