Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021

Kazalo

1963. Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU«, stran 5578.

  
Na podlagi 11., 45., 96. in 98. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 2. točke 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 26. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
O D L O Č I T E V 
o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU«
1. člen 
(vsebina) 
Ta sklep vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU«v statusni obliki javno-zasebnega partnerstva, določeni z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Ta sklep opredeljuje tudi obliko, predmet, postopek izbire zasebnega partnerja in sklenitve javno-zasebnega partnerstva.
2. člen 
(javni interes) 
Mestna občina Kranj potrjuje, da je glede na predmet razmerja javno-zasebnega partnerstva in opredelitev vsebine ter namena projekta, javni interes za realizacijo projekta opredeljen v naslednjem obsegu:
– zagotavljanje ustreznih prostorov in pogojev za razvoj izobraževalne, informacijske, raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja varstva okolja, med katere spada zaščita ogroženih in zavarovanih živalskih vrst: skladno z drugim odstavkom 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) občina med drugim ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s turizma; skrbi za varstvo tal, vodnih virov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; pospešuje vzgojno izobraževalno in informacijsko dejavnost na svojem območju;
– zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj zelenega turizma v občini: skladno s 13. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) je načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin, med dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, pa med drugim spada informacijska turistična dejavnost; spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja; razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture; urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih;
– načrtovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov za zaščito ogrožene živalske vrste: skladno z 8. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) je urejanje zadev ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v zadevah lokalnega pomena na področju varstva naravnih vrednot v pristojnosti lokalne skupnosti, med nje pa med drugim spadajo programiranje in planiranje na področju varstva naravnih vrednot lokalnega pomena; sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena; popularizacija varstva naravnih vrednot lokalnega pomena; sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena.
3. člen 
(predmet) 
Predmet razmerja javno-zasebnega partnerstva je realizacija projekta »ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU« v predvidenem obsegu:
– priprava podzemnih tunelov za potrebe realizacije projekta;
– zagotavljanje delovanja jamskega laboratorija, ki s svojo mednarodno raziskovalno, naravovarstveno in arhivsko dejavnostjo prispeva znanje o človeški ribici, ter živali za javno prikazovanje, ter
– vzpostavitev Informacijskega centra kot mnogoplastnega kanala neposrednega komuniciranja z javnostjo, namenjenega za izobraževanje in ozaveščanje javnosti.
4. člen 
(oblika javno-zasebnega partnerstva in izvedba)
Skladno z opredelitvijo oblik javno-zasebnih partnerstev iz 23. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se predmetno razmerje opredeli kot statusna oblika javno-zasebnega partnerstva v skladu z določbami 96. in 98. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
5. člen 
(oblika in postopek izbire) 
(1) Skladno s 96. in 98. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se statusno javno-zasebno partnerstvo sklene:
– z nakupom deleža v osebi zasebnega prava – Zavodu Jamski laboratorij Tular, Kranj
ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj.
(2) Obveznosti javnega in zasebnega partnerja, končna vsebina, obseg in dinamika izvedbe projekta bodo dogovorjeni v postopku izbire zasebnega partnerja in z aktom o ustanovitvi Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj.
6. člen 
(postopek izbire) 
(1) Skladno s 45. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se za neposredno sklenitev in izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju.
(2) Postopek se izvede po postopku s pogajanji brez predhodne objave, saj je Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj, edini sposoben na trgu, ki ima specifično znanje in izkušnje za realizacijo projekta in iz tehničnih razlogov konkurence za predmet javno-zasebnega partnerstva ni, ob tem je namen projekta izključno raziskovalne, izobraževalne, eksperimentalne, študijske in razvojne narave.
7. člen 
(pogoji) 
(1) Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben izvajati naloge.
(2) Zasebni partnerji morajo v postopku izbire izkazati, da izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za izvedbo projekta in da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva.
(3) Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo javni partner določil v okviru javnega razpisa.
8. člen 
(pooblastilo) 
(1) Za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja ter za izbiro zasebnega partnerja, podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve pogodbe in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, vključno z nadzorom, se pooblasti župana.
(2) Pogodbo o javno zasebnem partnerstvu in akt o ustanovitvi zavoda pred sklenitvijo odobri mestni svet.
9. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj pet članov. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.
(3) Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka tega člena ali za katerega se ugotovijo okoliščine, ki izražajo dvom o njegovi objektivni presoji, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
(4) Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa, za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe javnega partnerja in/ali zunanji strokovnjaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki morajo izpolnjevati pogoje določene v drugem odstavku tega člena in razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro zasebnega partnerja.
(5) Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je podlaga za pripravo akt izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga sprejme župan.
10. člen 
(pričetek veljavnosti odločitve) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-3/2021-7-402206
Kranj, dne 27. maja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost