Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021

Kazalo

1962. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5, stran 5577.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2237, ki se nanaša na zemljišča parcel oziroma del parcel št.: 1256/36, 1256/94, 1256/35, 1257/84, 1256/13, vse k.o. 2100 – Kranj in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 – popr., 76/19, 69/20, 184/20; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR SA 5 z namensko rabo prostora IG – gospodarske cone. Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v elaboratu lokacijske preveritve, ki jo je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko P 155880, v decembru 2020, ID: februar 2021.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja določenega v drugem odstavku 3.32 točke 48. člena Odloka o IPN MOK, tako da je pred uveljavitvijo OPPN na območju lokacijske preveritve dopustna tudi prizidava povezovalnega hodnika med objektoma 11 (GURS št. stavbe 2100-1459) in 20 (GURS št. stavbe 2100-1026), rekonstrukcija in prizidava obstoječe kotlovnice ter gradnja nadstrešnic za izrabo sončne energije s fotovoltaičnimi sistemi nad obstoječimi parkirišči.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-86/2020-24
Kranj, dne 14. maja 2021
 
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost