Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1834. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021, stran 5125.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
5.013.607,69
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
4.077.995,69
70
DAVČNI PRIHODKI
3.578.445
700 Davki na dohodek na dobiček
3.205.295
703 Davki na premoženje
253.050
704 Domači davki na blago in storitve
120.000
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
499.550,69
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja
343.036
711 Takse in pristojbine
5.500
712 Globe in druge denarne kazni
3.850
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
146.964,69
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.053
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.388
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. sredstev
197.665
73
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
727.559
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
679.454
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
48.105
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.416.310
40
TEKOČI ODHODKI
1.278.739
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
346.198
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.750
402 Izdatki za blago in storitve
856.817
403 Plačila domačih obresti
5.500
409 Rezerve
20.474
41
TEKOČI TRANSFERI
1.934.143
410 Subvencije
303.855
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
924.904
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
141.580
413 Drugi tekoči domači transferi
563.804
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.923.883
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.923.883
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
279.545
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
170.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
109.345
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–402.702,31
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
173.690
55
ODPLAČILA DOLGA
173.690
550 Odplačila domačega dolga
173.690
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–576.392,31
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–173.690
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
402.702,31
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
576.392,31
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2021 je oblikovana v višini 15.474,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) ostanejo nespremenjena.
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-37/2020-60
Semič, dne 26. maja 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost