Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1833. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2021, stran 5123.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 17. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20; v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spremeni preglednica kot sledi:
»
KONTO
OPIS
OSN: 
Rebalans 2021 [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.205.243
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.065.244
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
13.047.231
700
 
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
10.373.959
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.295.425
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
377.847
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.018.013
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 
2.445.492
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
26.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
710.100
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
99.300
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
737.121
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
732.433
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
266.000
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
466.433
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
4.406.566
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.354.231
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.052.334
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.600.511
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
7.209.547
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.822.095
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
290.133
402
 
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
4.852.425
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
140.666
404
 
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
104.228
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
7.524.895
410
 
SUBVENCIJE
406.882
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
3.999.717
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
1.115.758
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.002.539
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.576.230
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.576.230
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
289.839
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
244.448
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
45.392
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.395.268
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
21.382
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
21.382
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
21.382
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.213.510
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.213.510
551
 
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
–2.587.396
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–1.213.510
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
1.395.268
 
 
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.885.347
 
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA
0
« 
2. člen 
Spremeni se 10. člen Odloka tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan v proračunskem letu 2021 odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. V letu 2021 zadolževanje Občine Postojna ni predvideno, prav tako tudi ne poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Postojna.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-148/2019
Postojna, dne 26. maja 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost