Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1826. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021, stran 5115.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 
1. člen 
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21 in 67/21) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu 16. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 17. točka, ki se glasi:
»17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/725/EU).«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 78/20, 3/21 in 67/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil);«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. ukrep dobrobit živali iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 (Uradni list RS, št. 3/21 in 28/21 – popr.; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja ukrep dobrobit živali).«.
2. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku v 4. točki pod c) besedilo »VVO_VSA_21« nadomesti z besedilom »VVO_VSA_20«.
3. člen 
V 17. členu se v 12. točki pod r) besedilo »VVO_I_DR_21« nadomesti z besedilom »VVO_I_DR_20«.
4. člen 
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pregledi na kraju samem za ukrepe kmetijske politike na površino iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izvajajo v skladu z 2. in 3. členom Uredbe 2021/725/EU, 34. in 37. do 41. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu z določbami pravilnika, ki ureja RKG.«.
5. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu z 2. členom, s točko (a) četrtega odstavka in petim odstavkom 3. člena Uredbe 2021/725/EU ter drugim odstavkom 42. člena in 43. členom Uredbe 809/2014/EU za namene, določene v:«.
V tretjem odstavku se besedilo »z drugim pododstavkom prvega odstavka 42. člena Uredbe 809/2014/EU« nadomesti z besedilom »z 2. členom Uredbe 2021/725/EU«.
6. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(stopnja kontrole) 
(1) Agencija stopnjo kontrole za ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi v skladu s točkami (a) in (c) do (g) drugega odstavka, tretjim odstavkom in točko (a) četrtega odstavka 3. člena Uredbe 2021/725/EU ter v skladu z določbami tega člena.
(2) V zvezi z dodatno stopnjo kontrole za preglede na kraju samem z namenom spremljanja upravičencev, za katere je bil v predhodnem letu uporabljen drugi odstavek 19.a člena Uredbe 640/2014/EU, se upošteva drugi odstavek 33.a člena Uredbe 809/2014/EU.
(3) Povečanje stopnje kontrol se izvaja v skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe 2021/725/EU.«.
7. člen 
V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kontrolni sistem in upravne ukrepe v zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu s 37. do 41. členom Uredbe 640/2014/EU in v skladu s 65. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU. Ne glede na prejšnji stavek agencija ne izvaja najmanjše stopnje kontrole za navzkrižno skladnost v skladu s:
1. prvim pododstavkom prvega odstavka 68. člena Uredbe 809/2014/EU, ampak jo izvaja v skladu z dvanajstim odstavkom 3. člena Uredbe 2021/725/EU,
2. četrtim odstavkom 68. člena Uredbe 809/2014/EU, ampak jo izvaja v skladu s trinajstim odstavkom 3. člena Uredbe 2021/725/EU.«.
8. člen 
V 28. členu se v četrtem odstavku drugi stavek črta.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2021
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EVA 2021-2330-0072
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost