Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1780. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin in elaborata ekonomike, stran 5027.

  
Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 24. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin in elaborata ekonomike 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin in elaborata ekonomike (v nadaljevanju SD OPPN).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Območje SD OPPN meji na severovzhodni strani s poslovno stavbo Optike Bautin in Domom upokojencev in oskrbovancev, na vzhodni strani so obstoječa javna parkirišča, na južni strani območje omejuje javna pot Trg svobode – za HTC in na zahodni strani lokalna zbirna cesta.
Na območju urejanja je v veljavi Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin (Uradni list RS, št. 95/14, 15/15).
Območje urejanja je po osnovni namenski rabi prostora opredeljeno kot stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi je osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), enota urejanja SE131.pin.
Na podlagi prejetih pobud Zdravstvenega doma Sevnica in Lekarne Sevnica in predhodno izdelanih idejnih zasnov, Občina Sevnica kot pripravljavec in investitor želi pobudnikoma zagotoviti pravno podlago za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo objektov in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.
Namen SD OPPN je omogočiti dozidavo ter nadzidavo prostorov lekarne in gradnjo nadstreška nad parkiriščem, umestitev novih prostorov zdravstvenega doma nad obstoječo fizioterapevtsko telovadnico za potrebe patronaže in centra za krepitev zdravja z nadzidavo v osrednjem atrijskem delu stavbe zdravstvenega doma in razširitev pokritih prostorov z nadstrešnico na jugozahodnem delu spodnje ploščadi oziroma povezava obstoječe nadstrešnice v enovito celoto.
Ker je potreba za gradnjo navedenih objektov drugačna od določb veljavnega OPPN, je potrebno spremeniti OPPN v delu, ki se nanaša na navedeno območje sprememb in dopolnitev.
Obstoječa prostorska enota je v celoti opremljena z gospodarsko javno infrastrukturo. Ker gre v nadaljnjih postopkih za priključevanje objektov na izvedeno GJI preko obstoječih internih priključkov, stroške priključevanja krijejo investitorji, zato ocenjujemo, da izdelava Elaborata ekonomike ni potrebna.
S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za del prostorske enote SE131.pin.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predmet SD OPPN je del enote urejanja prostora SE131.pin v površini cca 4.424,00 m2 in obsega zemljišča s parc. štev.: 493/4, 493/6, 493/7, 493/5, 1517/6, ter del zemljišča s parc. štev. 493/20 in 493/40, vse v k.o. 1379 – Sevnica.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD OPPN poteka v skladu določili 116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave SD OPPN 3 in njegovih posameznih faz:
Aktivnost
Nosilec
Rok, oziroma trajanje aktivnosti
izbor izdelovalca SD OPPN 3
Občina
januar 2021
izdelava izhodišč 
Izdelovalec, 
Občina Sevnica
april 2021 
sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč pred pripravo SD OPPN 
občinska uprava
maj 2021 
dopolnitev izhodišč za priprava SD OPPN 3 
izdelovalec, 
Občina Sevnica
maj 2021 
sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta 
Občina Sevnica, 
župan, 
MOP 
maj 2021 
objava sklepa in izhodišč za pripravo akta v PIS in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje 
Občina Sevnica, 
izdelovalec, 
MOP, 
NUP 
zakonski rok za smernice in mnenja je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO 
MOP 
zakonski rok je 21 dni od prejema mnenj NUP 
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag 
(po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka načrta
izdelovalec 
30 dni od prejema smernic 
objava osnutka in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje in mnenje o ustreznosti OP 
Občina Sevnica, 
MOP, 
NUP 
zakonski rok za izdajo mnenj 
je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP) 
MOP 
zakonski rok je 30 dni od prejema mnenj državnih NUP 
dopolnitev osnutka akta ter OP (če ga bo potrebno izdelati) 
Izdelovalec, izdelovalec OP 
30 dni po prejemu in analizi mnenj 
objava dopolnjenega osnutka v PIS 
Občina Sevnica
7 dni
javno naznanilo o javni razgrnitvi, javna razgrnitev in javna obravnava 
Občina Sevnica, 
izdelovalec 
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava 
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
izdelovalec, 
Občina Sevnica
15 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve 
prva obravnava SD OPPN 3 in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov ter objava stališč v PIS 
občinski svet, 
Občina Sevnica
na prvi seji 
izdelava predloga SD OPPN 3
izdelovalec 
14 dni po sprejemu stališč do pripomb 
objava predloga akta skupaj z morebitnim okoljskim poročilom v PIS in pridobitev drugih mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov akta na okolje če se izvaja CPVO 
Občina Sevnica, 
NUP
zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva 
izdelava usklajenega predloga 
izdelovalec 
15 dni po pridobitvi vseh mnenj 
pridobivanje odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN 3 na okolje 
MOP 
30 dni 
sprejem akta na občinskem svetu v drugi obravnavi
občinski svet 
21 po potrditvi s strani MOP 
objava odloka v Uradnem listu RS
Občina Sevnica 
15 dni po sprejemu
izdelava končnega dokumenta SD OPPN 3 in predaja Občini Sevnica v 4. izvodih 
izdelovalec 
10 dni po objavi 
v Uradnem listu RS
objava v PIS 
Občina Sevnica, 
MOP 
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec in izdelovalec SD OPPN na to ne more vplivati.
7. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor, p.p. 551 (železniška infrastruktura);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (področje zaščite in reševanja);
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
8. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
9. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
11. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13, 8290 Sevnica;
12. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
13. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
14. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave SD OPPN 3 za to izkaže potreba.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za SD OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugim odstavkom 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu določili 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
Pri pripravi SD OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnika: Zdravstveni dom Sevnica in Lekarna Sevnica, oba na naslovu Trg svobode 14, 8290 Sevnica;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo SD OPPN, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu RS, financira pripravljalec Občina Sevnica.
Izdelovalec mora po sprejemu in objavi odloka o SD OPPN v Uradnem listu RS, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0007/2020
Sevnica, dne 24. maja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost