Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1779. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2020, stran 5027.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 16. seji dne 22. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2020, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2020 izkazuje v evrih:
A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 
17.007.736,92
II. odhodki 
21.621.171,20
III. proračunski primanjkljaj 
–4.613.434,28
B. račun finančnih terjatev in naložb
0,00
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI. prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C. račun financiranja
VII. zadolževanje 
7.543.988,75
VIII. odplačila dolga 
913.013,55
IX. sprememba stanja sredstev na računu
2.017.540,92
X. neto zadolževanje
6.630.975,20
XI. neto financiranje 
4.613.434,28
XII. stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020
2.385.751,85
D. bilanca sredstev rezerv
0. začetno stanje
171.242,85
I. prihodki 
213.261,15
II. odhodki 
160.374,44
III. presežek
224.129,56
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2021
Litija, dne 22. marca 2021
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost