Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1778. Odlok o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021, stran 5025.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 79/19, 16/21 – Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021) tako, da se v celoti glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
V EUR 
KONTO
OPIS
2. Rebalans 2021
A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
67.493.447
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
50.333.016
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
41.867.955
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
32.219.605
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
8.970.750
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
677.600
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
8.465.061
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 
5.704.564
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
33.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
624.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
81.535
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.021.962
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
3.278.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
278.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
3.000.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
17.934
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
17.934
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
13.314.708
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
5.364.104
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7.950.604
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
549.789
783
PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EU 
IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
68.107
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
481.682
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
79.481.875
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
20.740.928
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.526.790
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
700.580
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
12.474.258
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
342.000
409
REZERVE
2.697.300
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
27.069.393
410
SUBVENCIJE
685.630
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.293.173
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
1.966.048
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
12.124.542
414
TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
29.586.765
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
29.586.765
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
2.084.789
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
882.959
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.201.830
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–11.988.428
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
9.550.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
9.550.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.604.660
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.604.660
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–5.043.088
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII. – VIII.)
6.945.340
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
11.988.428
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
5.360.827
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-19/2021-11
Kranj, dne 26. maja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
Zanj 
Janez Černe 
podžupan 

AAA Zlata odličnost