Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1776. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2020, stran 5024.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 13. redni seji dne 19. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Borovnica za leto 2020 
1. člen 
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2020 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Proračun Občine Borovnica za leto 2020 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupinakontov/Konto 
Realizacija 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.102.496
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.718.829
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.106.278
700 Davki na dohodek in dobiček
2.766.343
703 Davki na premoženje
289.737
704 Domači davki na blago in storitve
50.198
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
612.551
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
506.961
711 Takse in pristojbine
3.874
712 Globe in druge denarne kazni
35.568
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.281
714 Drugi nedavčni prihodki
60.867
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
128.079
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
57.979
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
254.588
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
231.532
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
23.056
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.558.409
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.005.996
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
243.240
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.057
402 Izdatki za blago in storitve
701.971
403 Plačila domačih obresti
12.261
409 Rezerve
8.466
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.945.970
410 Subvencije
126.424
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.307.812
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
128.787
413 Drugi tekoči domači transferi
382.946
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.567.142
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.567.142
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
39.301
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
16.729
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.572
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) (I.-II.)
–455.913
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
731.000
50
ZADOLŽEVANJE
731.000
500 Domače zadolževanje
731.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
131.677
55
ODPLAČILA DOLGA
131.677
550 Odplačila domačega dolga
131.677
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
143.409
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
599.323
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
455.913
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
219.318
4. člen 
Presežek prihodki nad odhodki, v znesku 143.409 EUR, se prenese v proračun za leto 2021.
5. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2021-1
Borovnica, dne 19. maja 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost