Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 5022.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21 in 79/21) se v 4. členu v drugem odstavku na koncu besedila doda besedilo »Za gledalce je obvezna uporaba zaščitnih mask.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »športna zveza« doda besedilo »ali organizator športnega tekmovanja«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Pogoji za gledalce športnih tekmovanj iz četrtega, šestega in sedmega odstavka tega člena ne veljajo za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.
(9) Organizator športnega tekmovanja zagotovi upoštevanje omejitev iz tega odloka s strani gledalcev skladno z navodili ministrstva, pristojnega za šport.«.
2. člen 
V 6. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporablja odlok, ki določa uporabo zaščitne maske.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen 
V 8. členu se besedilo »30. maja 2021« nadomesti z besedilom »6. junija 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-25/2021
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EVA 2021-3330-0064
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost