Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1772. Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, stran 5021.

  
Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomestila v prireji govejega mesa za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka v sektorju govejega mesa) 
Ocene na podlagi modelnih kalkulacij za rejo goveda izkazujejo, da se je zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 dohodek neto dodana vrednost pri reji goveda za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 v primerjavi s povprečjem v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019 zmanjšal za več kot 30 %.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. govedo je moško govedo (biki, voli in teleta), staro vsaj šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev, oziroma žensko govedo (krave in telice), staro vsaj dvajset mesecev;
2. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
3. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki redi moško govedo, staro vsaj šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev, ter žensko govedo, staro vsaj dvajset mesecev, ter izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.
5. člen 
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila iz tega odloka izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je redil moško govedo, ki je kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 doseglo starost vsaj šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev ter ga je pred tem imel v reji več kot šest mesecev;
2. je redil žensko govedo, ki je 1. oktobra 2020 doseglo starost vsaj dvajset mesecev, in ga je najpozneje do 31. marca 2021 imel v reji več kot šest mesecev ter ni telilo do 30. aprila 2021;
3. v obdobje reje iz 1. in 2. točke tega člena se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo. Prihod živali na kmetijsko gospodarstvo pred obdobjem reje iz 1. in 2. točke tega člena mora biti sporočen v Centralni register goveda;
4. na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50,00 eura;
5. na dan 31. decembra 2019 podjetje ni bilo v težavah;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
6. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) goveda, ki se izračuna na podlagi števila goveda, ki ga je nosilec kmetijskega gospodarstva redil na kmetijskem gospodarstvu kadar koli od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, za živali iz 1. točke prejšnjega člena in na dan 1. oktober 2020 za živali iz 2. točke prejšnjega člena z uporabo koeficientov iz Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18), pri čemer se upošteva le govedo, starejše od vsaj šestnajstih mesecev in ne več kot trideset mesecev za moško govedo in od vsaj dvajsetih mesecev za žensko govedo.
(2) Višina finančnega nadomestila na GVŽ goveda, starejšega od dveh let, znaša 76,00 eura, na GVŽ goveda, starega od vsaj šestnajst do štiriindvajset mesecev, pa 126,67 eura.
(3) Skupna višina finančnega nadomestila se izračuna tako, da se GVŽ, dobljeno v skladu s prvim odstavkom tega člena, pomnoži z vrednostjo nadomestila za GVŽ na govedo iz prejšnjega odstavka in je skupna višina finančnega nadomestila tako seštevek vrednosti za GVŽ goveda, starejšega od dveh let, in GVŽ goveda, starega od vsaj šestnajst do štiriindvajset mesecev.
(4) Za posamezno govedo se finančno nadomestilo lahko dodeli le enkrat.
(5) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(6) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen 
(postopek za pridobitev finančnega nadomestila) 
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega odloka, v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).
(2) Agencija prevzame podatke iz 1. in 2. točke 5. člena tega odloka iz Centralnega registra goveda na dan 2. 6. 2021.
(3) Pri določitvi višine finančnega nadomestila agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).
(4) V izreku informativne odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
8. člen 
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 225.000,00 eura bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Če se upravičenec ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega ustreznih zgornjih mej iz 23 a točke Začasnega okvira.
(3) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis v skladu z Začasnim okvirom, Uredbo 702/2014/EU, Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb teh uredb in Začasnega okvira.
9. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira za posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
10. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 88 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila.
11. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s točko 91 Začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju odločitve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2330-0047
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti