Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2021 z dne 25. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2021 z dne 25. 5. 2021

Kazalo

1763. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2021, stran 4996.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 19. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2021 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20).
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
1. rebalans 
proračuna 
leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.196.266
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.325.758
70
DAVČNI PRIHODKI
1.799.124
700 Davki na dohodek in dobiček
1.626.494
703 Davki na premoženje
87.630
704 Domači davki na blago in storitve
85.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.526.634
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
386.142
711 Takse in pristojbine
1.400
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.124.592
72
KAPITALSKI PRIHODKI
437.455
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
437.455
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.433.053
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
573.336
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
859.717
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.543.468
40
TEKOČI ODHODKI
1.008.594
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
345.370
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
57.490
402 Izdatki za blago in storitve
564.995
403 Plačila domačih obresti
6.342
409 Rezerve
34.397
41
TEKOČI TRANSFERI
1.085.027
410 Subvencije
19.200
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
606.183
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
52.123
413 Drugi tekoči domači transferi
407.521
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.428.047
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.428.047
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
21.800
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
12.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.300
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–347.202
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
128.390
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
128.390
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–475.592
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–128.390
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
347.202
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
475.592
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2020-53(5)
Dobrna, dne 19. maja 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost