Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2021 z dne 25. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2021 z dne 25. 5. 2021

Kazalo

1761. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, stran 4819.

  
Na podlagi sedmega odstavka 58., tretjega odstavka 141.g in tretjega odstavka 141.k člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr., 62/19 – odl. US in 57/21) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejši način izdaje dovoljenja za prebivanje, obrazce prošenj za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje, obrazce potrdil o vloženi prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje, način označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje in ceno izkaznice dovoljenja za prebivanje.
(2) Ta pravilnik določa tudi podrobnejši način izdaje potrdila o pravicah obmejnega delavca za državljana Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o pravicah obmejnega delavca), obrazec prošnje za izdajo in podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca, način označitve prenehanja potrdila o pravicah obmejnega delavca in ceno izkaznice potrdila o pravicah obmejnega delavca.
(3) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2002, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 286 z dne 1. 11. 2017, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1030/2002/ES), določa način zajemanja prstnih odtisov in ustreznost fotografije.
2. člen 
Prošnja za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Prošnja za izdajo in podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca se vloži na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. O vloženi prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje ter za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje in o dovoljenem bivanju tujca v Republiki Sloveniji se tujcu izda potrdilo na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Dovoljenje za prebivanje in potrdilo o pravicah obmejnega delavca se izda v obliki samostojne listine kot izkaznica, določena z Uredbo 1030/2002/ES v formatu ID 1, velikosti 85,60 X 53,98 mm.
4. člen 
Materiali za izdelavo izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, vgradnja pomnilniškega medija ter zapisi na izkaznici ter pomnilniškem mediju morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju zagotavljajo uporabo izkaznice za obdobje njene veljavnosti.
5. člen 
(1) Normalno ravnanje z izkaznico dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca pomeni, da se izkaznice ne upogiba, ne izpostavlja ekstremnim temperaturam in vlagi, elektromagnetnim valovanjem, agresivnim kemikalijam ter da se jo zaščiti pred mehanskimi poškodbami.
(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju z izkaznico dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca ugotavlja upravna enota na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je ob naznanitvi pogrešitve izkaznice dovoljenja za prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca navedel tujec oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev izkaznice dovoljenja za prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca v okoliščinah, na katere tujec ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih tujec kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev izkaznice dovoljenja za prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca zaradi malomarnega ravnanja se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
6. člen 
(1) Tujec prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje ter potrdila o pravicah obmejnega delavca predložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, ki jo izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Če tujec predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča fotografij.
7. člen 
(1) Fotografija mora kazati pravo podobo tujca, ne sme biti retuširana, poškodovana in ne sme imeti madežev.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo, in sicer:
1. podoba obraza na fotografiji mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
2. fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70 do največ 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;
3. če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje točke;
4. obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
5. izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, tujec mora gledati naravnost v fotoaparat;
6. oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
7. višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 in največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba;
8. odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (npr. poškodbe očesa);
9. tujec mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svojih običajih kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, lahko prošnji za izdajo, podaljšanje ali zamenjavo dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
10. ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
11. na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza.
(3) Pri tujcih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50 do 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 22 do 36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 in največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba.
(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v 1. točki drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza, položaju ust in smeri pogleda.
8. člen 
(1) K prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje ter potrdila o pravicah obmejnega delavca mora tujec, ki je dopolnil starost šest let, dati dva prstna odtisa. Ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca, ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniškem mediju, se zajameta z elektronsko napravo za zajem prstnih odtisov.
(2) Če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se lahko zajame le en prstni odtis.
(3) Upravna enota v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje, evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje oziroma evidenci o potrdilih o pravicah obmejnega delavca označi prst in roko, s katere je bil prstni odtis zajet.
(4) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi prošnje ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni (npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi), ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče ozdraviti (npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke), se to označi v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje, evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje oziroma evidenci o potrdilih o pravicah obmejnega delavca, tujcu pa se izkaznica dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca izda zgolj z biometričnim podatkom enega prstnega odtisa oziroma brez biometričnega podatka prstnih odtisov.
(5) Upravna enota lahko v primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov iz prejšnjega odstavka od tujca zahteva zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost zajema prstnih odtisov.
9. člen 
Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca je 12,00 eurov.
10. člen 
Upravna enota prenehanje izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, ki je prenehalo veljati, in izkaznice dovoljenja za prebivanje ter potrdila o pravicah obmejnega delavca, katere veljavnost je potekla, označi tako, da izkaznico dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija, in jo pošlje v uničenje izvajalcu, ki ga je minister, pristojen za notranje zadeve, izbral za izdelavo in personalizacijo izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca.
11. člen 
Za označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki nalepke, določene z Navodilom o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04 in 70/07) se uporablja prvi odstavek 4. člena Navodila o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04, 70/07 in 35/11).
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 62/15, 79/15, 15/18 in 48/18).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati 26. maja 2021.
Št. 007-301/2019
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2019-1711-0030
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti