Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2021 z dne 24. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2021 z dne 24. 5. 2021

Kazalo

1760. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-L), stran 4816.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-L) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-62
Ljubljana, dne 22. maja 2021
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-L) 
1. člen
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) se v 2. členu v prvem odstavku 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. »obnavljanje javne železniške infrastrukture« pomeni večja dela za obnovo obstoječe infrastrukture, ki ne spremenijo celotnega delovanja podsistema;«.
2. člen 
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je na javni železniški infrastrukturi v progovnem pasu in na drugih nepremičninah iz 7. točke prvega odstavka 11.b člena tega zakona mogoče pridobiti stvarno služnost, služnost prehoda ali stavbno pravico na podlagi pravnega posla za gradnjo ter pravico do uporabe na podlagi zakupa ali najema pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo železniški promet in varnost v njem. Stvarno služnost ali stavbno pravico na podlagi pravnega posla je mogoče pridobiti za napeljavo cevovodov, energetskih in komunikacijskih vodov ter namestitev naprav za fiksne in mobilne elektronske komunikacije ter drugih podobnih naprav in objektov v javnem interesu ter za gradnjo drugih objektov in naprav, če se s tem ne posega v rabo javne železniške infrastrukture, kakršna je določena s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Na javni železniški infrastrukturi izven progovnega pasu in na nepremičninah iz 8. točke prvega odstavka 11.b člena tega zakona je mogoče pridobiti stvarno služnost ali stavbno pravico na podlagi pravnega posla za napeljavo cevovodov, energetskih in komunikacijskih vodov ter namestitev naprav za fiksne in mobilne elektronske komunikacije ter drugih podobnih naprav in objektov v javnem interesu ter za gradnjo drugih objektov in naprav, če se s tem ne posega v rabo javne železniške infrastrukture, kakršna je določena s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, služnost prehoda ter pravico do uporabe na podlagi zakupa ali najema pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo železniški promet in varnost v njem.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pogodbe o ustanovitvi služnosti, ustanovitvi stavbne pravice in zakupno ali najemno pogodbo sklepa z uporabnikom upravljavec na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 11.a člena tega zakona.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v sedmi alineji za besedo »prometu« doda besedilo »in protihrupne ograje«.
V osmi alineji se pred besedo »dostopne« doda besedilo »parkirišča in«.
4. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku na koncu devete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– zamenjav v okviru vzdrževanja v skladu z 59. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21).«.
5. člen 
V 11.b členu se v prvem odstavku na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8.upravljanje nepremičnin na železniškem območju, ki so v lasti države in jih na podlagi drugih predpisov ne upravljajo drugi upravljavci stvarnega premoženja države;
9. gospodarjenje z nepremičninami, na katerih lastninsko pravico država pridobi za namen gradnje JŽI, na način, določen s pogodbo iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.«.
6. člen 
V 11.c členu se v desetem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Upravljavec in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo morata prek odbora iz trinajstega odstavka tega člena pred sprejetjem poslovnega načrta upravljavca prosilcem, na prošnjo pa tudi potencialnim prosilcem, omogočiti dostop do ustreznih informacij o njegovi vsebini in možnost, da mu sporočijo svoje mnenje v zvezi s pogoji za dostop do javne železniške infrastrukture, za njeno uporabo in v zvezi z njenimi značilnostmi, zagotavljanjem in razvojem.«.
7. člen 
V 13. členu se v četrtem odstavku na koncu enajste alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– izdaja smernic in mnenj ter opravljanje drugih predpisanih nalog pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilca urejanja prostora.«.
8. člen 
V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pogoj dobrega ugleda je izpolnjen, če prevoznik, ki zaprosi za licenco, ali član njegovega poslovodstva:
– ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora enega leta ali več zaradi storitve kaznivega dejanja,
– ni bil pravnomočno kaznovan za prekršek zaradi kršitve predpisov s področja delovnega razmerja in socialne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ali carin pri čezmejnem tovornem prevozu in
– nad prevoznikom ni začet stečajni postopek.«.
V šestem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Način izpolnjevanja pogoja kritja civilnopravne odgovornosti podrobneje predpiše minister.«.
9. člen 
V 17. členu se v osmem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Prevozniku, zoper katerega je bil začet postopek prisilne poravnave, agencija odvzame licenco, če je predhodno preverila, da v razumnem času ni realnih možnosti za finančno prestrukturiranje. Za oceno možnosti finančnega prestrukturiranja se agenciji na njeno zahtevo omogoči vpogled v sodni spis, ki se nanaša na postopek prisilne poravnave prevoznika.«.
10. člen 
V 18.d členu se v četrtem odstavku za besedilom »Direktive 2012/34/EU« doda beseda »in«.
11. člen 
V 21. členu se v tretjem odstavku v tretji alineji beseda »in« nadomesti z vejico.
V četrti alineji se na koncu pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– inšpekcijskega in prekrškovnega organa.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Vknjižene stavbne pravice, ustanovljene na javni železniški infrastrukturi, ostanejo v veljavi tudi po začetku veljavnosti tega zakona. Pri morebitnih spremembah takih pogodbenih razmerij oziroma vsebine pravic se zakon, ki ureja stvarno premoženje države, ne uporablja.
13. člen 
Minister izda predpis iz spremenjenega 16. člena zakona v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona.
14. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/21-2/14
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EPA 1641-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost