Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2021 z dne 24. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2021 z dne 24. 5. 2021

Kazalo

1759. Zakon o spremembah Zakona o medijih (ZMed-E), stran 4815.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o medijih (ZMed-E) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o medijih (ZMed-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-61
Ljubljana, dne 22. maja 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O MEDIJIH (ZMed-E) 
1. člen
V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) se v 77. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Lokalni radijski program je program, ki je namenjen prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti na območju, na katerem živi največ deset odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, in ima v oddajnem času med 6. in 20. uro dnevno najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije.
(2) Lokalni televizijski program je program, ki je namenjen prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti na območju, na katerem živi največ deset odstotkov prebivalstva Republike Slovenije in ima v oddajnem času med 8. in 24. uro dnevno najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Postopki pridobitve in odvzema statusa lokalnega radijskega ali televizijskega programa, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah tega zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/20-50/21
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EPA 1449-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost