Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2021 z dne 20. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2021 z dne 20. 5. 2021

Kazalo

1680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 4573.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev in za ponujanje drugih kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom iz prejšnjega odstavka, se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.«.
2. člen 
V 2. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku številka »20« nadomesti s številko »10«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo »v zaprtih javnih prostorih«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Končni uporabniki so lahko navzoči v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči, kjer se izvaja javna kulturna prireditev, do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Med končnimi uporabniki mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Omejitvi iz prejšnjih stavkov ne veljata na odprtih površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, pri čemer mora biti med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med končnimi uporabniki, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »javna kulturna prireditev« doda beseda »izključno«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Javne kulturne prireditve se lahko udeležijo tudi končni uporabniki, ki imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Pogoj iz šestega odstavka tega člena ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženi na javni kulturni prireditvi.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za besedo »šestega« dodata besedi »ali sedmega«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
4. člen 
V 7. členu se besedilo »23. maja 2021« nadomesti z besedilom »30. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-29/2021
Ljubljana, dne 20. maja 2021
EVA 2021-3340-0032
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost