Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2021 z dne 13. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2021 z dne 13. 5. 2021

Kazalo

1545. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, stran 4388.

  
Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka pri reji drobnice) 
Zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 se je dohodek od oktobra 2020 do januarja 2021 v primerjavi s povprečjem obdobja zadnjih treh let zmanjšal za več kot 30 %.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. drobnica so ovce in koze;
4. ovca je katera koli ovčja samica, ki je vsaj enkrat jagnjila ali je stara vsaj eno leto;
5. koza je katera koli kozja samica, ki je vsaj enkrat jarila ali je stara vsaj eno leto;
6. GVŽ je glava velike živine ter je predpisana enota za primerjavo med vrstami in kategorijami živali. Za namen tega odloka se GVŽ izračuna tako, da se zmnoži koeficient GVŽ iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18) s podatki o številu ovc oziroma koz, ki jih je upravičenec redil na dan 1. februarja 2021.
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki izpolnjuje pogoje iz 5. in 6. člena tega odloka ter redi drobnico.
5. člen 
(splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na GVŽ ovc oziroma GVŽ koz.
(2) Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi tretjega odstavka 89. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v tem obdobju, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).
(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
(4) Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.
6. člen 
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
1. oddati mora zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2021;
2. kmetijsko gospodarstvo mora biti na dan uveljavitve odloka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
3. v letu 2021 mora biti vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali;
4. v Evidenco rejnih živali mora sporočiti podatke o staležu drobnice na dan 1. februarja 2021 in na ta dan imeti najmanj deset ovc oziroma koz;
5. na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali osebnem stečaju;
6. na dan uveljavitve odloka ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli za število GVŽ ovc oziroma za število GVŽ koz upravičenca, sporočenih v Evidenco rejnih živali, na dan 1. februarja 2021.
(2) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 67 eurov na GVŽ ovc oziroma koz.
(3) Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca se izračuna tako, da se GVŽ iz prvega odstavka tega člena pomnoži z vrednostjo iz prejšnjega odstavka.
(4) Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po tem odloku le enkrat.
(5) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(6) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
8. člen 
(odločba o finančnem nadomestilu) 
(1) Informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev izda agencija na podlagi podatkov iz uradnih evidenc v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).
(2) Podatki o drobnici iz tega odloka, ki jih agencija pridobi od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, se iz Evidence rejnih živali prevzamejo na dan 1. februarja 2021.
(3) V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
9. člen 
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 225.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. Finančno nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Če se upravičenec ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega ustreznih zgornjih mej iz točke 23(a) Začasnega okvira.
(3) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis v skladu z Začasnim okvirom, Uredbo 702/2014/EU, Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb uredb iz tega odstavka in Začasnega okvira.
10. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
11. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 88 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.
12. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s točko 91 Začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju odločitve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2330-0052
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti