Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2021 z dne 6. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2021 z dne 6. 5. 2021

Kazalo

1465. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021, stran 4205.

  
Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka pri reji prašičev) 
Izračuni na podlagi modelnih kalkulacij za prašičje meso so, da se je zaradi posledic COVID-19 dohodek neto dodana vrednost od novembra 2020 do januarja 2021 v primerjavi s povprečjem obdobja zadnjih treh let zmanjšal za več kot 30%.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku pomenijo:
1. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in za katerega velja vsaj ena od okoliščin, ki so opredeljene v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. GVŽ je glava velike živine ter je predpisana enota za primerjavo med vrstami in kategorijami živali. Za namen tega odloka se GVŽ izračuna tako, da se zmnoži koeficient GVŽ iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18) s podatki o številu prašičev posamezne kategorije, ki jih je upravičenec redil na dan 1. februarja 2021.
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki izpolnjuje pogoje iz 5. in 6. člena tega odloka in redi:
– kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečka reja prašičev (v nadaljnjem besedilu: prašiči pitanci);
– kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (v nadaljnjem besedilu: plemenski prašiči).
5. člen 
(splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na GVŽ prašičev pitancev oziroma GVŽ plemenskih prašičev.
(2) Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi tretjega odstavka 89. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v tem obdobju, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).
(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
(4) Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021.
6. člen 
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
1. oddati mora zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2021;
2. kmetijsko gospodarstvo mora biti na dan uveljavitve odloka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
3. v letu 2021 mora biti vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali;
4. ob oddaji zbirne vloge iz 1. točke tega člena mora v Evidenco rejnih živali sporočiti podatke o staležu prašičev na dan 1. februarja 2021 in na ta dan imeti najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev;
5. na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali osebnem stečaju;
6. na dan uveljavitve odloka ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli za število GVŽ prašičev pitancev oziroma število GVŽ plemenskih prašičev upravičenca, sporočenih v Evidenco rejnih živali, na dan 1. februarja 2021.
(2) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 156 eurov na GVŽ prašičev pitancev in 312 eurov na GVŽ plemenskih prašičev.
(3) Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca se izračuna tako, da se GVŽ iz prvega odstavka tega člena pomnoži z vrednostma iz prejšnjega odstavka.
(4) Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po tem odloku le enkrat.
(5) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(6) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
8. člen 
(odločba o finančnem nadomestilu) 
(1) Informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev izda agencija na podlagi podatkov iz uradnih evidenc v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).
(2) Podatki o kategorijah prašičev iz tega odloka, ki jih agencija pridobi od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, se iz Evidence rejnih živali prevzamejo po stanju na dan 1. februarja 2021.
(3) V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
9. člen 
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 225.000,00 eura bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. Finančno nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Če se upravičenec ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega ustreznih zgornjih mej iz točke 23(a) Začasnega okvira.
(3) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis v skladu z Začasnim okvirom, Uredbo 702/2014/EU, Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb uredb iz tega odstavka in Začasnega okvira.
10. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
11. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 88 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.
12. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s točko 91 Začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2330-0048
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti