Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2021 z dne 6. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2021 z dne 6. 5. 2021

Kazalo

1464. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, stran 4203.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) v zvezi z 51. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 51/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/20 in 124/20) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/238 z dne 16. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/532 glede odstopanja od izvedbenih uredb (EU) št. 180/2014 in (EU) št. 181/2014 za preglede posebnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in na manjših egejskih otokih (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/532/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/95 z dne 28. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 31 z dne 29. 1. 2021, str. 198), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/78 z dne 27. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/600 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 29 z dne 28. 1. 2021, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/601/EU).«.
2. člen 
V 4. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se sredstva za ukrepe po tej uredbi, ki se izvedejo v letu 2021, izplačajo do 15. oktobra 2021.«.
3. člen 
Naslov II. poglavja »II. KRIZNA DESTILACIJA VINA« se spremeni tako, da se glasi: »II. KRIZNA DESTILACIJA VINA V LETU 2020«.
4. člen 
V 9. členu se v četrtem odstavku besedilo »5. člena« nadomesti z besedilom »6. člena te uredbe«.
5. člen 
Za 9. členom se dodajo novo, II.a poglavje in novi, 9.a do 9.č člen, ki se glasijo:
»II.a KRIZNA DESTILACIJA VINA V LETU 2021 
9.a člen 
(upravičenci) 
(1) Podporo za krizno destilacijo vina v skladu s 3. členom Delegirane uredbe 2020/592/EU lahko v letu 2021 uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel 1. marca 2021 v registru prijavljenih vsaj 15 000 litrov vina letnika 2020.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v letu 2020 pridelal vino iz grozdja, odkupljenega od pridelovalcev grozdja, je upravičen do podpore za krizno destilacijo, če v letu 2021 odkupa grozdja bistveno ne zmanjša, razen zaradi višje sile.
(3) Za namen prejšnjega odstavka se šteje, da odkup ni bistveno zmanjšan, če upravičenec v letu 2021 odkupi grozdje v količini, ki ni manjša od 70% odkupljene količine v letu 2019.
(4) Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka tega člena ugotavlja agencija po roku za prijavo pridelka grozdja, pri čemer podatek o odkupu grozdja preverja iz registra ali na kraju samem.
9.b člen 
(pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi podporo, če:
– destilira ali odda v destilacijo najmanj 25 000 litrov vina, če je imel 1. marca 2021 v registru prijavljenih vsaj 100 000 litrov vina letnika 2020;
– destilira ali odda v destilacijo najmanj 5 000 litrov vina, če je imel 1. marca 2021 v registru prijavljenih manj kot 100 000 litrov vina letnika 2020;
– je vino za destilacijo pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2019 ali 2020;
– je imel 1. marca 2021 v registru prijavljene zaloge vina za leto 2020 in količina vina, ki je predmet podpore, ne presega 30% količine prijavljenih zalog vina s slovenskim geografskim poreklom za leto 2020.
(2) Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstavka je lahko vino za destilacijo delno pridelano tudi iz grozdja starejših letnikov, če:
– vino izpolnjuje pogoj za oznako letnika 2019 ali 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje vina, in
– je bilo vino prijavljeno v register pred 1. marcem 2021.
9.c člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Upravičenec do 20. julija 2021 pošlje zahtevek za dodelitev podpore za krizno destilacijo vina po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizna destilacija vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali firma, naslov ali sedež in KMG-MID);
– podatke o vinu, destiliranem ali oddanem v destilacijo (šifra pridelka vina iz registra in količina vina).
(3) Sestavni del zahtevka iz prejšnjega odstavka so tudi naslednje priloge:
– dokazilo o oddaji vina destilarni (račun) ali dokazilo o destilaciji vina;
– izjava destilarne, da bo alkohol, proizveden z destilacijo tega vina, uporabljen izključno v industrijske namene, vključno z razkužili in farmacevtsko uporabo, ali za pridobivanje energije;
– izjava destilarne, da za to vino ni in ne bo uveljavljala pomoči za destilacijo vina iz sredstev Evropske unije ali katere koli države članice;
– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje upravnega postopka;
– za upravičence iz drugega odstavka 9.a člena te uredbe tudi izjava upravičenca, da v letu 2021 ne bo bistveno zmanjšal odkupa grozdja.
(4) Za količino vina, ki do roka iz prvega odstavka tega člena še ne bo destilirana, upravičenec vloži ločeni zahtevek za dodelitev podpore v obliki predplačila v skladu z odstavkom 7a 3. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU in do tega roka položi varščino v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj tri mesece po nameravani destilaciji, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Varščina se vrne upravičencu po destilaciji in predložitvi prilog iz prejšnjega odstavka. Del varščine, ki se nanaša na neizvedeni ukrep, agencija zaseže.
(5) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 30. septembra 2021.
(6) Če agencija ob preveritvi iz četrtega odstavka 9.a člena te uredbe ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka 9.a člena te uredbe, odloči o vračilu sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
9.č člen 
(višina podpore in finančne določbe) 
(1) Podpora za krizno destilacijo vina znaša 0,80 eura na liter vina za destilacijo.
(2) Če vsota odkupne cene vina s strani destilarne in podpore iz prejšnjega odstavka presega stroške pridelave vina za vinsko leto 2020/2021, pripravljene v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji, se podpora sorazmerno zniža.
(3) Če vsota upravičenih zahtevkov v letu 2021 presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizna destilacija vina, se zahtevki odobrijo do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s prednostnimi merili iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe, pri čemer se upošteva prijava pridelka letnika 2020.
(4) Ne glede na določbo četrte alineje prvega odstavka 9.b člena te uredbe se upravičencu lahko dodeli podpora tudi za količino vina, ki presega 30% količine prijave zalog vina s slovenskim poreklom za leto 2020, če je vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena manjša od razpoložljivih sredstev za ukrep krizna destilacija vina. V tem primeru se višina podpore določi tako, da se višina preostalih razpoložljivih sredstev deli s količino vina iz zahtevkov, ki presega pogoj iz četrte alineje prvega odstavka 9.b člena. Tako določena višina podpore ne sme presegati 0,80 eura na liter vina.«.
6. člen 
Naslov III. poglavja »III. KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA« se spremeni tako, da se glasi: »III. KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA V LETU 2020«.
7. člen 
Za 14. členom se dodajo novo, III.a poglavje in novi, 14.a do 14.č člen, ki se glasijo:
»III.a KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA V LETU 2021 
14.a člen 
(upravičenci) 
Podporo za krizno skladiščenje vina v skladu s 4. členom Uredbe 592/2020/EU v letu 2021 lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel 1. marca 2021:
– v registru prijavljenih vsaj 30 000 litrov vina letnika 2020 in
– za leto 2020 v registru prijavljene zaloge vina v količini vsaj 50% povprečnega v registru prijavljenega pridelka vina pridelovalca zadnjih treh let.
14.b člen 
(pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi podporo, če:
– skladišči vino letnika 2019 oziroma 2020, pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji, za čas od šestih mesecev do enega leta za količino vina, ki ne presega 20% količine prijavljenega pridelka vina za leto 2020;
– skladišči vino najmanj v času od 1. junija do 30. novembra 2021.
(2) Za namen prve alineje prejšnjega odstavka se za vino letnika 2019 oziroma 2020 šteje vino, ki:
– izpolnjuje pogoj za oznako letnika 2019 ali 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje vina, in
– je bilo prijavljeno v register pred 1. marcem 2021.
(3) Do podpore ni upravičeno vino, za katero je bila pridobljena podpora na podlagi III. poglavja te uredbe.
14.c člen 
(postopek za pridobitev) 
(1) Upravičenec do 31. maja 2021 pošlje zahtevek za dodelitev podpore za krizno skladiščenje vina po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizno skladiščenje vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali podjetje, naslov ali sedež in KMG-MID);
– podatke o vinu, ki bo krizno skladiščeno (šifra pridelka vina iz registra in količina vina, ki se bo skladiščila);
– podatke o času kriznega skladiščenja vina;
– izjavo upravičenca, da za količino vina iz zahtevka ni uveljavljal podpore za krizno destilacijo vina;
– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje upravnega postopka.
(3) Agencija pred odločitvijo o zahtevkih pozove k pologu varščine upravičence, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore. V pozivu določi znesek in rok za plačilo varščine, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Agencija dodeli podporo v skladu z odstavkom 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU, upravičenec pa položi varščino v višini 110% podpore, z veljavnostjo najmanj tri mesece po izteku časa skladiščenja vina.
(4) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 30. septembra 2021.
(5) Varščina iz tretjega odstavka tega člena se vrne upravičencu po končanem skladiščenju vina in preveritvi podatkov o vinu v registru ali na kraju samem. Del varščine, ki se nanaša na neizvedeni ukrep, agencija zaseže.
14.č člen 
(višina podpore in finančne določbe) 
(1) Podpora za krizno skladiščenje vina za eno leto znaša 10 eurov na hektoliter vina. Za krajši čas skladiščenja se višina podpore sorazmerno zniža.
(2) Podpora se dodeli v obliki predplačila pod pogoji iz odstavka 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU.
(3) Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizno skladiščenje vina, se višina podpore iz prvega odstavka sorazmerno zniža.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2330-0058
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti