Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2021 z dne 3. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2021 z dne 3. 5. 2021

Kazalo

1463. Ugotovitveni sklep o najnižji pokojnini, zagotovljeni pokojnini in najnižjem znesku invalidske pokojnine od 1. maja 2021, stran 4201.

  
Na podlagi osme alineje četrtega odstavka 186. člena in 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO in 51/21) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. aprila 2021 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o najnižji pokojnini, zagotovljeni pokojnini in najnižjem znesku invalidske pokojnine od 1. maja 2021 
1. člen 
Najnižja pokojnina iz prvega odstavka 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO in 51/21; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) od 1. maja 2021 znaša 279,56 eura.
2. člen 
Zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2 od 1. maja 2021 znaša 620,00 eurov.
3. člen 
Zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine po določbah ZPIZ-2, se od 1. maja 2021 zagotavlja invalidska pokojnina v znesku 388,54 eura.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2021/25-6
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2611-0039
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost