Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2021 z dne 22. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2021 z dne 22. 4. 2021

Kazalo

1291. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode, stran 3805.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23, Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 16. seji dne 21. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode (v nadaljevanju: Odlok) določa javni interes na področju športa v Občini Medvode, izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, podrobnejše pogoje in merila za izbiro in vrednotenje letnega programa športa na lokalni ravni, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice in izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– NPŠ: nacionalni program športa,
– IN NPŠ: izvedbeni načrt nacionalnega programa športa,
– LPŠ: letni program športa,
– NPŠZ: nacionalna panožna športna zveza,
– OKS-ZŠZ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
– OŠZ: občinska športna zveza,
– ŠIS-SPK: Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite,
– kategoriziran športnik je športnik, ki je državljan Republike Slovenije, star najmanj 14 let in ima naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda,
– uradni tekmovalni sistemi: sistem tekmovanj v Republiki Sloveniji in mednarodnih tekmovanj v posamezni športni panogi, ki so stopenjsko razvrščena glede na njihovo medsebojno konkurenčnost, so v skladu s pravili NPŠZ ali pravili mednarodnih športnih zvez in jih je evidentiral OKS-ZŠZ,
– JZ Sotočje Medvode: Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes v športu v občini obsega naloge lokalnega pomena in so namenjene zagotavljanju pogojev za več in bolj kakovostno ukvarjanje s športom ter gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.
Občina uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja sredstva za izvedbo LPŠ na lokalni ravni v proračunu občine;
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi v lasti občine;
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
4. člen 
(letni program športa) 
Z LPŠ se določi programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg sredstev, ki se jih zagotavlja v proračunu občine, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, opredeljenih v NPŠ.
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg in vrsto športnih programov in področij.
LPŠ sprejme občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze. V primeru, da občinska športna zveza ne poda mnenja v roku 30 dni, lahko občinski svet sprejme LPŠ brez tega mnenja.
5. člen 
(opredelitev programov/področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti do proračunskih sredstev občine za vse izvajalce lahko sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
1. Športni programi:
a) ŠV-PRO: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
b) ŠV-PP: športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
c) ŠŠTU: obštudijska športna dejavnost,
d) ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
e) KŠ: kakovostni šport,
f) VŠ: vrhunski šport,
g) ŠI: šport invalidov,
h) RE: športna rekreacija,
i) ŠSTA: šport starejših.
2. Športni objekti in površine za šport v naravi:
– izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport v naravi,
– upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport v naravi.
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– založništvo v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. Organiziranost v športu:
– delovanje športnih društev in športne zveze na lokalni ravni.
5. Športne prireditve in promocija športa:
– mednarodne športne prireditve,
– druge športne prireditve,
– občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
6. člen
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so:
– športna društva in športne zveze,
– zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– zasebni športni delavci.
7. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode in izvajajo športne programe pretežno za občane občine,
– so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, glavna registrirana dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti pa je izvajanje športnih programov:
– 93.120: dejavnost športnih klubov, 
– 93.190: druge športne dejavnosti, 
– izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo ter izpolnjujejo vse pogoje JR,
– imajo za prijavljene športne programe in področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje (lahko tudi pogodbeno) ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov in področij,
– imajo urejeno evidenco članstva, kar velja za športna društva in zveze športnih društev, ter evidenco o udeležencih programov (vsi).
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo športna društva, športne zveze ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
III. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
8. člen 
(javni razpis) 
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni razpis.
Za vsa vprašanja postopka izbire in sofinanciranja LPŠ, ki niso urejena s tem odlokom, se uporablja določbe zakona o športu.
Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, in besedilo javnega razpisa, sprejme župan.
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu občine, na spletni strani občine in na spletni strani JZ Sotočje.
9. člen 
(besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija) 
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev in meril za kandidiranje na javnem razpisu,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena javna sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerem lahko zaprosijo zanjo ter podatki o spletni strani občine, na kateri je dostopen javni razpis z razpisno dokumentacijo,
– drugi potrebni podatki za izvedbo javnega razpisa.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 14 dni od objave javnega razpisa v uradnem glasilu občine.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev, in sicer vsaj:
– odlok o sofinanciranju LPŠ,
– razpisni obrazci,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani. Komisijo sestavljajo član imenovan na predlog OŠZ oziroma športnih društev, član imenovan na predlog Odbora za družbene dejavnosti in dva člana imenovana na predlog občinske uprave. Predsednik komisije je eden od članov, ki je bil imenovan na predlog občinske uprave.
Predsednik in člani komisije ne smejo kandidirati na javnem razpisu, ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije, kar se evidentira v zapisniku.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če je na sklepčni seji za odločitev glasovala večina opredeljenih glasov navzočih članov.
11. člen 
(naloge komisije) 
Naloge komisije so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in vrednotenje vlog,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predloga o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa in področja LPŠ.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravljata zaposleni na področju športa v JZ Sotočje Medvode in pristojni oddelek občinske uprave.
12. člen 
(vloge) 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga JR šport«. Ovojnica je lahko označena tudi na drug način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti dostavljena do roka, ne glede na način oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna.
Vloga mora biti oddana na predpisanih obrazcih.
13. člen 
(odpiranje vloge) 
Odpiranje prejetih vlog ni javno. Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Vlogo, ki je prepozna ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(poziv za dopolnitev vlog) 
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Poziv za dopolnitev se vlagatelju lahko pošlje na elektronski naslov, ki ga navede v vlogi. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema poziva.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
15. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi Pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ občini Medvode, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem pripravi predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo, kateri se ne sofinancirajo, kateri pa se glede na korekcijski faktor sofinancirajo v zmanjšanem obsegu.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
16. člen 
(odločba o izbiri) 
Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju LPŠ.
17. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
Ob izdaji odločbe o izbiri se vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
18. člen
(ugovor) 
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih (8) dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri županu občine.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za izbiro in ocenjevanje vlog.
Župan občine odloči o ugovoru v roku trideset (30) dni od njegovega prejema. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
19. člen 
(objava rezultatov) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
20. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredelijo:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad porabo sredstev in izvedbo dejavnosti ter sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu, način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
IV. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO TER OBVEZNOSTI IZVAJALCEV LPŠ 
21. člen 
(namenska raba sredstev) 
Izvajalec LPŠ dvakrat letno predloži zahtevek za izplačilo sredstev, in sicer prvi zahtevek za obdobje januar–maj najkasneje do 31. 5., in drugi zahtevek za obdobje junij–november najkasneje do 30. 11., v izjemnih primerih in po predhodnem soglasju občinske uprave do 15. 12. Zahtevku za izplačilo morajo biti predložene kopije računov za izbrano obdobje ter finančno in poslovno poročilo za izbrano obdobje.
Sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa/področja, smejo porabiti samo za izvedbo športnega programa/področja, za katerega so jim bila dodeljena v skladu s Pogoji in merili za izbiro in vrednotenje LPŠ v Občini Medvode.
22. člen 
(cena športnega programa) 
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za sofinanciranje programa LPŠ, je dolžan v roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe, na svoji spletni strani in na spletni strani JZ Sotočje Medvode javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva.
Izvajalec LPŠ, ki je izbran za sofinanciranje iz javnih sredstev, je dolžan sorazmerno znižati ceno programa, ki jo obračuna uporabnikom.
23. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in področja skladno s prijavo na javni razpis in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvajata občinska uprava in JZ Sotočje Medvode.
Podrobne določbe o izvajanju programov, spremljanju in nadzoru se določijo s pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
24. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno-izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti občine, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
25. člen 
(merila) 
Za izbiro programov/področij LPŠ se uporabljajo Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ v Občini Medvode, ki so sestavni del tega odloka.
V. KONČNI DOLOČBI 
26. člen 
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12).
27. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije.
Št. 410-27/2021-2
Medvode, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost