Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2021 z dne 14. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2021 z dne 14. 4. 2021

Kazalo

1216. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, stran 3547.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20 in 20/21) se v 2. členu v tretjem odstavku za šesto alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova, sedma alineja, ki se glasi:
»– za posebne skupine prebivalstva v Republiki Sloveniji, in sicer kot samotestiranje.«.
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če širjenja COVID-19 ni mogoče učinkovito zamejiti z izvajanjem splošnega presejalnega programa, lahko minister, pristojen za zdravje, po uradni dolžnosti ali na predlog ministrstva ali vladne službe iz drugega odstavka tega člena in na podlagi mnenja strokovne skupine iz petega odstavka 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE) (v nadaljnjem besedilu: strokovna skupina) določi, da se osebe iz prve, druge, tretje ali šeste alineje tretjega odstavka prejšnjega člena pred opravljanjem dejavnosti, osebe iz četrte alineje tretjega odstavka prejšnjega člena pred vstopom v tvegano okolje, potniki iz pete alineje tretjega odstavka prejšnjega člena pred vstopom v državo in osebe iz sedme alineje tretjega odstavka prejšnjega člena udeležijo posebnega programa, dokler traja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19. Osebe iz prve do šeste alineje tretjega odstavka prejšnjega člena negativni izvid mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2 sporočijo pooblaščeni osebi iz tretjega odstavka tega člena.«.
V tretjem odstavku se besedilo »V sklepu iz prvega odstavka tega člena se določijo« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za zdravje, v primeru iz prejšnjega odstavka določi«.
3. člen 
V 8. členu v tretjem odstavku se besedilo »ali zdravstveni sodelavci, ki so pridobili kompetence za odvzem brisa« nadomesti z besedilom »oziroma druga oseba, ki dela pri izvajalcu iz 9. člena te uredbe, s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa«.
4. člen 
Za 9. členom se doda nov, 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(samotestiranje) 
(1) Ne glede na 8. in 9. člen te uredbe se lahko mikrobiološka preiskava na virus SARS-CoV-2 za izvajanje posebnega programa iz sedme alineje tretjega odstavka 2. člena te uredbe opravi s testom HAG, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg oziroma v uporabo v Republiki Sloveniji za namen samotestiranja v skladu s predpisom, ki ureja medicinske pripomočke, in ustreza merilom, ki jih določi strokovna skupina.
(2) Samotestiranje se izvede s testom HAG tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat.
(3) Test HAG, ki ga je proizvajalec predvidel za profesionalno uporabo, se lahko uporabi za samotestiranje, če dajanje na trg oziroma v uporabo za ta namen, upoštevajoč merila iz prvega odstavka tega člena, v skladu s predpisom, ki ureja medicinske pripomočke, odobri organ, pristojen za medicinske pripomočke, na podlagi zahteve NIJZ.
(4) Teste HAG za izvajanje posebnega programa iz sedme alineje tretjega odstavka 2. člena te uredbe zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje, logistično podporo pa Civilna zaščita v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za posebno skupino prebivalstva iz sedme alineje tretjega odstavka 2. člena te uredbe.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-29/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2711-0059
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost