Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1127. Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 3299.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.
2. člen 
Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, razen če ta odlok določa drugače.
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen je prehajanje med statističnimi regijami ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v statistični regiji prebivališča, ali če jih v statistični regiji prebivališča ni,
11. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
12. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.
(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.
(3) Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.
(4) Potrdila iz 2. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
(5) Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, če ima v tej statistični regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih statističnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.
(6) Pri prehajanju med statističnimi regijami iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.
(7) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.
4. člen 
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.
(3) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.
5. člen 
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
6. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
7. člen 
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.
Št. 00717-28/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-1711-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti