Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1042. Pravilnik o načinu in obsegu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, stran 3107.

  
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu in obsegu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo 
1. člen 
Ta pravilnik določa način in obseg dela ter sestavo in način imenovanja članov Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo (v nadaljnjem besedilu: SSPK).
2. člen 
Izraz »preskrba s krvjo« v tem pravilniku pomeni preskrbo s komponentami krvi in zdravili iz krvne plazme.
3. člen 
(1) Za potrebe izvajanja nalog iz prvega odstavka 31. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) SSPK spremlja preskrbo in porabo krvi ter sodeluje pri pripravi ukrepov ob motnjah v preskrbi s krvjo.
(2) Za namen spremljanja preskrbe s krvjo na SSPK bolnišnice, transfuzijski zavod in transfuzijska centra pošiljajo ministrstvu, pristojnemu za zdravje, podatke o preskrbi s krvjo. Nabor podatkov, ki so predmet poročanja, določi minister, pristojen za zdravje.
(3) SSPK pripravlja predloge potrebnih zalog zdravil iz plazme in potrebnih medicinskih pripomočkov za potrebe izvajanja transfuzijske dejavnosti na letni ravni za potrebe blagovnih rezerv.
4. člen 
(1) SSPK sestavljajo predsednik in deset članov, ki so strokovnjaki s področja medicine, farmacije, prava in ekonomije ter aktivno delujejo v:
– Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in dveh transfuzijskih centrov,
– slovenskih bolnišnicah kot strokovnjaki kliničnih strok,
– Nacionalnem centru za hemofilijo,
– Društvu hemofilikov Slovenije,
– Rdečem križu Slovenije,
– Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Razširjenem strokovnem kolegiju za transfuzijsko medicino ali
– ministrstvu, pristojnem za zdravje.
(2) SSPK lahko v reševanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti vključi zunanje strokovnjake ali institucije.
(3) Predsednika in člane SSPK imenuje minister, pristojen za zdravje.
(4) Namestnika predsednika SSPK izvolijo člani.
(5) Mandat članov SSPK traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
5. člen 
(1) SSPK dela in odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov.
(2) Člani SSPK so pri svojem delu strokovno neodvisni ter opravljajo svoje naloge v okviru svoje strokovne usposobljenosti in poznavanja področja preskrbe s krvjo.
(3) Seje SSPK se sklicujejo najmanj trikrat na leto oziroma po potrebi. Podrobnejši način dela se določi s poslovnikom SSPK.
6. člen 
Sklepi SSPK so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Za zagotavljanje javnosti dela skrbi predsednik SSPK.
7. člen 
Podatki, ki jih SSPK pridobi pri svojem delu in katerih narava je taka, da zahteva posebno varstvo, se varujejo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo teh podatkov.
8. člen 
(1) SSPK o svojem delu poroča ministru, pristojnemu za zdravje, enkrat na leto v obliki pisnega poročila, ki ga pripravi predsednik SSPK. Letno poročilo obravnava in sprejema SSPK.
(2) Predsednik SSPK lahko ministra, pristojnega za zdravje, o vprašanjih nujne narave obvesti kadarkoli.
9. člen 
(1) SSPK vodi dokumentacijo o svojem delu, ki se arhivira pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, v skladu s predpisi, ki določajo način hrambe dokumentiranega gradiva.
(2) Administrativne naloge za SSPK zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi (Uradni list RS, št. 39/02 in 104/06 – ZPKrv-1).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-118/2019
Ljubljana, dne 30. marca 2021
EVA 2019-2711-0072
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost