Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021

Kazalo

964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, stran 2954.

  
Na podlagi prvega odstavka 158. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO), 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05, 78/09, 80/11 in 29/16; v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu v prvem odstavku za besedo »Kardelja« črta okrajšava »št.«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »Gorica« črta vejica.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšana označba imena je: SS MONG.«.
3. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »Kardelja« črta okrajšava »št.«.
4. člen 
V 8. členu se za besedilom »stanovanjskih hiš ter« doda besedilo »z drugimi finančnimi spodbudami in«.
5. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim stanovanjskim premoženjem, ki ga ustanovitelj s tem odlokom prenaša kot namensko premoženje na stanovanjski sklad, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Sklad skrbi za doseganje namena iz prejšnjega člena tako, da opravlja predvsem naslednje dejavnosti:
– gospodari s stanovanji in stanovanjskimi hišami (namensko stanovanjsko premoženje);
– kontinuirano zagotavlja sredstva za izgradnjo ali nakup stanovanj in stanovanjskih hiš (večanje namenskega stanovanjskega premoženja);
– gospodari in razpolaga z nepozidanimi stavbnimi zemljišči, ki jih sklad pridobi za stanovanjsko gradnjo oziroma jih ustanovitelj s pogodbo prenese na sklad zaradi izvajanja občinskega stanovanjskega programa;
– izvaja vse postopke za dodelitve v najem in zamenjave stanovanj;
– določa in spremlja višino najemnin za vsa stanovanja;
– izvaja kreditiranje občanov za reševanje stanovanjske problematike (nakup, gradnja, prenova);
– fizičnim osebam subvencionira obrestno mero in stroške za najem stanovanjskih kreditov pri komercialnih bankah ter nudi druge oblike finančnih spodbud na področju reševanja stanovanjske problematike;
– investira v gradnjo stanovanj in v opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja;
– gradi stanovanja za trg (tržna gradnja);
– posluje z nepremičninami;
– vodi enoten register stanovanjskega fonda Mestne občine Nova Gorica;
– opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Nova Gorica;
– pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju;
– opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja;
– opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.«.
6. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 35.119 Druga proizvodnja električne energije
– 64.190 Drugo denarno posredništvo;
– 64.920 Drugo kreditiranje;
– 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
– 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami;
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– 69.103 Druge pravne dejavnosti;
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
– 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– 81.210 Splošno čiščenje stavb;
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave;
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje;
– 88.990 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.«.
7. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Javni sklad lahko v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja storitve za druge osebe. Prihodki od opravljanja teh storitev so del sredstev za delo sklada.«.
8. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »v uradnih objavah Mestne občine Nova Gorica« nadomesti z besedilom »v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani«.
Tretji odstavek se črta.
9. člen 
V 13. členu se beseda »odstavka« nadomesti z besedo »člena«.
10. člen 
V 15. členu se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. iz prihodkov od storitev za druge osebe;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
11. člen 
V 21. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta.«.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-01-0002/2001-18
Nova Gorica, dne 11. marca 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti