Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021

Kazalo

963. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 2952.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Mestne občine Nova Gorica.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.
(5) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi, ki jih določajo veljavni predpisi, ki urejajo program opremljanja stavbnih zemljišč ter podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
2. člen 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– prometno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,
– omrežje javnih površin,
– omrežje javne službe ravnanja z odpadki.
3. člen 
(1) Elaborat za pripravo odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja predstavljajo naslednji grafični prikazi:
– Karta 1: Prometno omrežje – pregledna karta oskrbnega območja, M 1:25.000,
– Karta 2: Kanalizacijsko omrežje – pregledna karta oskrbnega območja, M 1:25.000,
– Karta 3: Vodovodno omrežje – pregledna karta oskrbnega območja, M 1:25.000,
– Karta 4: Omrežje javnih površin – pregledna karta oskrbnega območja, M 1:25.000,
– Karta 5: Omrežje javne službe ravnanja z odpadki – pregledna karta oskrbnega območja, M 1:25.000.
(3) Tekstualni in grafični del elaborata za pripravo odloka sta priloga tega odloka ter sta vsebovana v izvornem dokumentu elaborata za pripravo odloka ter objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in v prostorsko informacijskem sistemu.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen
(1) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča
in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
– legalizacije objekta in
– priključevanja na obstoječo komunalno opremo obstoječim stavbam, ki ni izboljšanje opremljenosti,
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja površine (Fp), ki znaša štiri (4).
(2) Če zavezanec dokaže, da je površina zemljišč, ki tvorijo parcelo objekta, manjša od površine, pridobljene na podlagi določb prvega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.
(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe oziroma njen ekvivalent površine gradbeno-inženirskega objekta oziroma njen ekvivalent površine drugega gradbenega posega se določi kot njena neto tlorisna površina oziroma njen ekvivalent, pridobljena iz uradnih evidenc, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Če zavezanec dokaže, da je bruto tlorisna površina stavbe oziroma njen ekvivalent v primeru gradbeno-inženirskega objekta oziroma drugega gradbenega posega manjša od površine, pridobljene na podlagi tretjega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.
5. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpo = 0,4 ter Dto = 0,6.
6. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe za:
CC-SI klasifikacija
Fn
enostanovanjske stavbe (CC-SI: 111)
0,7
dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 112)
gostinske stavbe (CC-SI: 121)
industrijske stavbe (CC-SI: 1251)
stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126)
nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271)
tri in večstanovanjske stavbe (CC-SI: 1122)
1,3
poslovne in upravne stavbe (CC-SI: 122)
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI: 123)
stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij (CC-SI: 124)
druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (CC-SI: 1274)
Vse preostale vrste stavb
1,0
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inženirske objekte znaša 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene posege znaša 0,5.
(4) Faktor namembnosti objekta se določi glede na pretežni namen uporabe objekta.
7. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– prometno omrežje 63 %,
– kanalizacijsko omrežje 36 %,
– vodovodno omrežje 48 %,
– omrežje javnih površin 64 %,
– omrežje javne službe ravnanja z odpadki 82 %.
8. člen 
Stroški obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
SO [EUR]
prometno omrežje
199.096.354
kanalizacijsko omrežje
70.603.943
vodovodno omrežje
69.618.736
omrežje javnih površin
18.340.958
omrežje javne službe ravnanja z odpadki
12.822.544
9. člen 
Stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele in m2 bruto tlorisne površine objekta, znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne 
opreme
Cpo
[EUR/m2]
Cto
[EUR/m2]
prometno omrežje
18,18
39,09
vodovodno omrežje
7,07
15,95
kanalizacijsko omrežje
12,86
22,07
omrežje javnih površin
5,99
7,59
omrežje javne službe ravnanja z odpadki
1,17
2,52
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = ((AGP・Cpo(i)・Dpo) + (ASTAVBA・Cto(i)・Dto ・Fn))・psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = AGIO・Cto(i)・Dto・Fn・psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
(3) Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa (i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– AGIO: površina gradbeno-inženirskega objekta,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(4) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 4. člena tega odloka.
(5) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega odstavka tega člena.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
11. člen 
(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
(2) Če investitor in Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) skleneta pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, ki ni predvidena v programu opremljanja, se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen
Komunalni prispevek se odmeri na podlagi predpisov, ki urejajo komunalni prispevek in na podlagi tega odloka.
13. člen 
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odločbo:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni po prejemu popolne vloge. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, na katero se zavezanec priključi oziroma mu je omogočena njena uporaba.
(4) Rok za plačilo odločbe je 15 dni od pravnomočnosti odločbe.
14. člen 
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
(3) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, kakor jih določajo predpisi s stanovanjskega področja.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu, katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(7) Skupni delež oprostitve komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za gradnje iz petega in šestega odstavka tega člena se določi kot delež uporabnih površin za namene iz petega in šestega odstavka tega člena glede na skupno uporabno površino objekta.
(8) Če se ugotovi, da gradnja iz petega odstavka tega člena ni bila realizirana, se zavezancu izda odločba, s katero se oprostitev prekliče in za takšno gradnjo odmeri komunalni prispevek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, ki so bili pričeti na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14 in 191/20) se dokončajo po dosedanjih predpisih.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14 in 191/20), uporablja pa se še v primerih iz prejšnjega člena tega odloka.
18. člen 
Tekstualni in grafični del elaborata za pripravo odloka sta priloga tega odloka ter se objavita na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in v prostorsko informacijskem sistemu.
19. člen 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2020-27
Nova Gorica, dne 11. marca 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti