Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

956. Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Šmartno pri Litiji, stran 2939.

  
Na podlagi 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18), 66. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZUJIK) ter prvega odstavka 40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Šmartno pri Litiji 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev, izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri izvajanju ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine, ki se sofinancira iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva (v nadaljevanju: javni razpis) in izvaja na njenem območju.
Sredstva se oblikujejo na ustrezni postavki proračuna Občine Šmartno pri Litiji. Višino sredstev določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
Sredstva so namenjena ohranjanju, vzdrževanju in urejenosti nepremične kulturne dediščine.
Mednje sodijo:
– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmartno pri Litiji,
– nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine).
Predmet sofinanciranja so projekti, ki imajo dokazano vsebinsko upravičenost.
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo določeno tehnično funkcijo in ima opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena celota in vsebuje stroške za izvedbo prijavljene vsebine, ki jo bo upravičenec izvedel v tekočem letu javnega razpisa.
3. člen 
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na območju Občine Šmartno pri Litiji oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je z oznako EŠD vpisana v Register kulturne dediščine),
– predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,
– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v skladu z zakonom o graditvi objektov, če je to potrebno,
– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma soglasje pristojnega ZVKDS; OE Ljubljana,
– predlagatelj si mora za izvedbo projekta pridobiti soglasje ostalih lastnikov, če ni 100 % lastnik nepremične kulturne dediščine, oziroma gre za etažno lastnino.
Do sredstev so upravičeni dejanski oziroma zemljiškoknjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine.
Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Šmartno pri Litiji oziroma ne smejo biti sofinancirani iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji iz katerekoli druge proračunske postavke.
II. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA 
4. člen 
Občina Šmartno pri Litiji vsako leto objavi javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine v Občini Šmartno pri Litiji, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.
Postopek za dodelitev sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov,
– zbiranje projektov,
– obravnava projektov in izbor,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
5. člen 
Postopek javnega razpisa, strokovne presoje in ocenjevanje projektov v skladu s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna ter s predpisi s področja kulture opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom.
6. člen 
Besedilo javnega razpisa se javno objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, lahko pa tudi v drugih medijih. Podrobnejši pogoji, merila in kriteriji se določijo v razpisni dokumentaciji.
Objava javnega razpisa mora določati predvsem:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– namen javnega razpisa,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence do razpisnih sredstev,
– višino razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– obravnavo vlog in rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– druge potrebne podatke.
Rezultati javnega razpisa se objavijo na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
7. člen 
Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor se poleg razpisne dokumentacije uporabljajo določbe veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, zlasti na področju izvrševanja proračuna, splošnega upravnega postopka in kulture.
8. člen 
Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi takoj po pravnomočni odločbi o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku petnajstih dni od prejema osnutka pogodbe podpisane ne vrne, se šteje, da odstopa od pogodbe o sofinanciranju projekta in ni upravičen do pravic po odločbi o sofinanciranju.
9. člen 
Pogodbeni znesek bo prijavitelj prejel načeloma v enkratnem znesku, in sicer po presoji strokovne komisije o skladnosti izvedbe, na podlagi vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni investiciji, priloženih dokazil o izvedbi, v roku, ki je določen z veljavnimi predpisi o izvajanju proračuna Republike Slovenije in Občine Šmartno pri Litiji.
V primeru, da prejemnik sredstev ne more dokazati porabe sredstev v višini zneska določenega v finančni konstrukciji, se odobri izplačilo sorazmerno v višini dokazane in upravičene porabe.
V primeru, da sredstva ostanejo neporabljena, se javni razpis lahko ponovi.
10. člen 
Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
– stroški za pridobitev projektne dokumentacije ter stroški za izdelavo konservatorskega načrta oziroma projekta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na ovoju oziroma strehi objekta,
– konservatorsko-restavratorski posegi.
III. KRITERIJI IN MERILA 
11. člen 
Vloge, prispele na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov, in od števila točk, ki jih dosežejo vsi izbrani prijavitelji, pri čemer je vrednost sofinanciranja do 50 % celotne vrednosti obnove.
Višina sofinanciranja se določi predvsem na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
– pomen objekta z vidika kulturne dediščine,
– stanje objekta,
– pomen objekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti,
– obeležitev pomembnih zgodovinskih dogodkov oziroma obletnic.
Merila in ovrednotenje posameznega merila v točkah se podrobneje določi v vsakoletnem javnem razpisu.
IV. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
12. člen 
Prejemniki sredstev poročilo o izvedenih projektih oddajo na obrazcih, ki jih pripravi strokovna komisija in so del razpisne dokumentacije.
Prejemniki sredstev izbrani na javnem razpisu, so dolžni projekte izvajati v skladu s tem pravilnikom ter področnimi predpisi.
Prejemnik sredstev je na zahtevo občine dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
Če je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz proračuna občine, se sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema.
Oseba, ki namerno ovira razpisni postopek ali krši pogodbene določbe, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
V. PRITOŽBENI POSTOPEK 
13. člen 
Vlagatelj vloge lahko vloži na Občino Šmartno pri Litiji pritožbo v roku 8 dni od prejema odločbe oziroma obvestila o sofinanciranju. O pritožbi odloča župan.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.
VI. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2021-4
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost