Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

955. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 2938.

  
Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 7., 14. in 102. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 68/16) se 3. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja na parc. št. 528 (del), k.o. Štanga, številka stavbe 272.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 526, 527/3, 527/1, 527/7, 528, 529, 530/1, 530/2, 533, 534, 535, 536, 1536/2, 1789/4 – zahodni del vse k.o. Štanga.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju ZVKDS, OE Ljubljana).«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-03/2015-7
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost