Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

951. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2020, stran 2933.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS:U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB ter 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 12. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2020 (v nadaljevanju zaključni račun).
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2020 v naslednji višini:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
2.881.355
II.
SKUPAJ ODHODKI
2.737.385
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)
143.970
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
143.970
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
143.970
X.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
468.658
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2020 so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2021
Luče, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost