Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

947. Odlok o spremembi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina, stran 2929.

  
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/17 in 91/20) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 14. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina 
1. člen 
V Odloku o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina se popravi člen 2, na naslednji način:
(1) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki so v letu vložitve popolne prijave stare največ 34 let.
(2) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, in je eden od staršev v letu vložitve popolne prijave star največ 34 let.
(5) Upravičenci so občani Občine Hrpelje - Kozina in ostali, v kolikor v roku štirih let od podpisa pogodbe o subvencioniranju reševanja prvega stanovanjskega problema, v nepremičnini, ki je predmet subvencije prijavijo stalni naslov.
2. člen 
V Odloku o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina se popravi člen 3, na naslednji način:
Črta se določilo pod točko (3) tretjo alinejo:
– ni občan Občine Hrpelje - Kozina.
Dopolni se določila pod točko (4):
Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvencije:
– v primeru gradnje novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcije obstoječega stanovanjskega objekta v letu, v katerem je na Občino vložil vlogo za odmero komunalnega prispevka oziroma najkasneje dve leti po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
– v primeru nakupa nepremičnine v letu, ko je bila sklenjena prodajna pogodba za nepremičnino oziroma najkasneje dve leti po pravnomočnosti lastninskega vpisa v zemljiško knjigo.
3. člen 
V Odloku o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina se popravi člen 4, na naslednji način:
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša do največ 2.000,00 EUR.
(2) Višina subvencije za prijavitelja, ki je neprekinjeno občan vsaj 10 let do največ 1.000,00 EUR.
(3) Poleg subvencije iz prvega in drugega odstavka tega člena se upravičencu dodeli še:
– do največ 700,00 EUR v kolikor gre za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta na območju vaškega jedra, ki je zaščiteno z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine;
– do največ 300,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakup nepremičnine, ki se nahaja v naseljih z visoko starostno strukturo prebivalstva, in sicer tam, kjer je po podatkih statističnega urada povprečna starost nad 45 let;
– glede na oddaljenost od sedeža Občine, in sicer:
– od 5 km–10 km do največ 300,00 EUR in 
– od 10 km in več do največ 700,00 EUR; 
– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 200,00 EUR, 
– dva otroka do največ 300,00 EUR, 
– tri otroci ali več do največ 500,00 EUR. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/2020-4
Hrpelje, dne 25. marca 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost