Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

928. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, stran 2879.

  
Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije 
1. člen 
V Uredbi o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (Uradni list RS, št. 64/14 in 25/17) se v 2. členu v drugem odstavku za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– uniformo vodnikov službenih psov.«.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta deveta in deseta alineja.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri opravljanju nalog pomožni policisti uporabljajo posamezne dele zimske, poletne in delovne uniforme ter dopolnilnih delov uniforme.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Zaradi posebnih podnebnih razmer lahko policisti, ki opravljajo naloge v mednarodnih civilnih misijah, pri opravljanju nalog uporabljajo tudi druge uniforme oziroma dopolnilne dele uniforme, ki po obliki, barvi in funkcionalnosti niso standardni deli policijskih uniform, vendar morajo biti opremljeni s položajnimi oznakami, simboli policije in drugimi oznakami na uniformah v skladu s to uredbo.«.
2. člen 
V 3. členu se v drugi alineji črta beseda »zimska«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– zimska kapa,«.
Dosedanje tretja do enajsta alineja postanejo četrta do dvanajsta alineja.
V dosedanji dvanajsti alineji, ki postane trinajsta alineja, se črta beseda »visoki«.
3. člen 
V 4. členu se v drugi alineji črta beseda »poletna«.
V enajsti alineji se črta beseda »visoki«.
4. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku besedilo »temnomodrim trakom« nadomesti z besedilom »enim ali dvema temnomodrima trakovoma« ter črta beseda »visoki«.
5. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta beseda »poletna«.
Tretja alineja se črta.
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja.
6. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku na koncu besedila pred piko doda besedilo »in namesto kape s ščitkom klobuček«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Hlače so temnosive z všitim enim ali dvema temnomodrima trakovoma v stranskem robu. Krilo je temnosivo z všitim enim ali dvema temnomodrima trakovoma v stranskem robu, srajci sta beli, drugi deli so temnomodri. Na srajcah je na ovratniku izvezen simbol Triglava v zlatorumeni barvi.«.
7. člen 
V 8. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Policisti v Policijskem orkestru in Častni enoti policije k slovesni uniformi nosijo slovesni pas z vrvicami, temnomoder suknjič, hlače in temnomoder plašč. Hlače so temnosive in imajo v stranskem robu všita dva temnomodra trakova, pas je zlatorumen z modrim robom, v sredini ima trak v barvah državne zastave. Kovinska sponka je zlatorumena v obliki grba Republike Slovenije. Zlatorumene so tudi slovesne vrvice. Na obeh straneh ovratnika suknjiča policistov v Policijskem orkestru je izvezena stilizirana lira zlatorumene barve, na rokavu, ovratniku in hrbtnem delu suknjiča pa so všite zlatorumene črte. Na obeh straneh ovratnika suknjiča policistov Častne enote policije je izvezen stilizirani znak pušk zlatorumene barve, na rokavu, ovratniku in hrbtnem delu suknjiča pa so všite zlatorumene črte.
(3) Policisti v Častni enoti policije k slovesni uniformi nosijo čevlje ali terenske čevlje.
(4) Policisti s položajnimi oznakami od policijskega svetnika IV do generalnega direktorja policije k slovesni uniformi nosijo hlače, ki imajo v stranskem robu všita dva temnomodra trakova, temnomoder suknjič in plašč. Na obeh straneh ovratnika suknjiča pomočnika generalnega direktorja policije, namestnika generalnega direktorja policije in generalnega direktorja policije je všita stilizirana oljčna vejica zlatorumene barve, na rokavu in ovratniku pa so všite zlatorumene črte.«.
8. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta beseda »poletna«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vsi deli uniforme so črni ali rjavosivi.«.
9. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku v drugi alineji črta beseda »zimska«.
10. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku v drugi alineji črta beseda »zimska«.
11. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta beseda »poletna«.
12. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta beseda »poletna«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– baretka,«.
V dosedanji drugi alineji, ki postane tretja alineja, se beseda »čepica« nadomesti z besedo »kapa«.
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo četrta, peta in šesta alineja.
V dosedanji šesti alineji, ki postane sedma alineja, se črta beseda »dvodelni«.
Dosedanje sedma do trinajsta alineja postanejo osma do štirinajsta alineja.
13. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku v drugi alineji črta beseda »poletna«.
V tretji alineji se beseda »čepica« nadomesti z besedo »kapa«.
14. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku v drugi alineji črta beseda »poletna«.
V tretji alineji se beseda »čepica« nadomesti z besedo »kapa«.
15. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
(uniforma vodnikov službenih psov) 
(1) Uniformo vodnikov službenih psov sestavljajo:
– čepica,
– zimska kapa,
– taktična majica s kratkimi rokavi,
– taktična majica z dolgimi rokavi,
– puli,
– taktične hlače,
– dežne hlače,
– vetrna jakna,
– dežna jakna,
– kombinezon,
– terenski čevlji,
– taktični čevlji.
(2) Terenski in taktični čevlji so črni. Vsi drugi deli uniforme so temnosivi.«.
16. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(uniforma Posebne policijske enote) 
(1) Uniformo Posebne policijske enote sestavljajo:
– čepica,
– zimska kapa,
– ognjevarni kombinezon,
– taktična majica s kratkimi rokavi,
– taktična majica z dolgimi rokavi,
– puli,
– taktične zaščitne rokavice,
– zaščitne rokavice za vzdrževanje javnega reda,
– ognjevarno zimsko spodnje perilo,
– ognjevarno poletno spodnje perilo,
– taktične hlače,
– dežne hlače,
– vetrna jakna,
– dežna jakna,
– taktični čevlji,
– taktični čevlji za vzdrževanje javnega reda.
(2) Taktične zaščitne rokavice, zaščitne rokavice za vzdrževanje javnega reda, taktični čevlji in taktični čevlji za vzdrževanje javnega reda so črni. Vsi drugi deli uniforme so temnosivi.«.
17. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku za 20. točko dodata novi 21. in 22. točka, ki se glasita:
»21. taktična majica s kratkimi rokavi,
22. taktična majica z dolgimi rokavi,«.
Dosedanje 21. do 39. točka postanejo 23. do 41. točka.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Taktična majica s kratkimi rokavi in taktična majica z dolgimi rokavi sta temnomodri ali temnosivi.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se na koncu odstavka pred piko doda besedilo »ali temnomoder«.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane trinajsti odstavek, se na koncu odstavka pred piko doda besedilo »in so lahko različnih barv«.
Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Policisti Specialne enote lahko uporabljajo dopolnilne dele uniforme v rjavosivi ali drugih taktičnih barvah.«.
18. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku za dvanajsto alinejo doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– pomočnik generalnega direktorja policije,«.
Dosedanji trinajsta in štirinajsta alineja postaneta štirinajsta in petnajsta alineja.
19. člen 
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Položajno oznako pomočnika generalnega direktorja policije sestavljajo venec oljčnih listov, simbol Triglava in ena zvezdica, položajno oznako namestnika generalnega direktorja policije sestavljajo venec oljčnih listov, simbol Triglava in dve zvezdici, položajno oznako generalnega direktorja policije pa venec oljčnih listov, simbol Triglava in tri zvezdice.«.
20. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(kape s ščitniki) 
(1) Vse obrobe in všitki na kapah s ščitki so enaki kot obrobe na položajnih oznakah.
(2) Podbradniki na kapah s ščitkom za policiste s položajnimi oznakami od policijskega inšpektorja IV do vključno policijskega inšpektorja I so iz modrega traku, v sredini pa je vezena zlatorumena črta v obliki puščice.
(3) Podbradniki na kapah s ščitkom za policiste s položajnimi oznakami od policijskega svetnika IV do policijskega svetnika I so pleteni in zlatorumene barve, na obeh robovih pa je pikčasto vezena ozka zlatorumena črta. Na ščitkih kap je zlatorumena obroba iz stiliziranih oljčnih listov.
(4) Podbradniki na kapah s ščitkom pomočnika generalnega direktorja policije, namestnika generalnega direktorja policije in generalnega direktorja policije so pleteni in zlatorumene barve, na obeh robovih pa je pikčasto vezena ozka zlatorumena črta. Na ščitkih kap je zlatorumena obroba iz stiliziranih dvojnih oljčnih listov.
(5) Podbradniki na kapah s ščitkom za policiste v Policijskem orkestru in Častni enoti Policije so dvojno pleteni in zlatorumene barve, na obeh robovih pa je pikčasto vezena ozka zlatorumena črta. Obod je zlatorumene barve. Na ščitkih kap je zlatorumena obroba iz stiliziranih oljčnih listov.
(6) Podbradniki na kapah s ščitki drugih policistov so srebrni.«.
21. člen 
V 26. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Našitek z zlatorumenim vezenim napisom P. VIKAR s križem je temnomoder in pravokotne oblike.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »za opravljanje verske duhovne oskrbe« dodata vejica in besedilo »belo srajco s kolarjem«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
22. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku za trinajsto alinejo doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– znak avtocestne policije,«.
Dosedanji štirinajsta in petnajsta alineja postaneta petnajsta in šestnajsta alineja.
23. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(simboli Posebne policijske enote) 
Ne glede na določbe te uredbe se v Posebni policijski enoti lahko uporabljajo znak policije, značka policije na pokrivalih uniforme, znak Posebne policijske enote, položajne oznake ter identifikacijski našitek v sivih in črnih odtenkih.«.
24. člen 
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen 
(znak za avtocestno policijo) 
Znak za avtocestno policijo ima obliko ščita. V zgornjem delu je napis AVTOCESTNA POLICIJA, pod njim je manjši ščit, v katerem je stilizirana cesta z nadvozom. Osnova ščita, notranji rob in napis AVTOCESTNA POLICIJA so temnomodri, stilizirana cesta z nadvozom, zunanji rob ščita in širši zgornji rob so zlatorumeni.«.
25. člen 
V 43. členu se v prvem odstavku za besedilom »Prometne policije,« doda besedilo »Častne enote Policije,« za besedo »psov« pa dodata vejica in besedilo »Pomožne policije«.
26. člen 
V 45. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Policijski vikar nosi na desnem rokavu znak za duhovno oskrbo namesto znaka uniformirane policije.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Znak Posebne policijske enote nosijo policisti Posebne policijske enote na desnem rokavu namesto znaka uniformirane policije.«.
27. člen 
V 46. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Policijski vikar pod našitkom POLICIJA nosi našitek z napisom P. VIKAR s križem.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
28. člen 
V 48. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Policisti med opravljanjem nalog v mednarodnih civilnih misijah lahko poleg policijske uniforme nosijo pokrivalo z oznako mednarodne organizacije v skladu z njenimi pravili.
(3) Ne glede na določbe te uredbe lahko policisti po koncu dela v mednarodnih civilnih misijah na suknjiču policijske uniforme nosijo oznake iz prvega odstavka tega člena, razen oznake mednarodne organizacije.«.
29. člen 
Priloga Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje položajnih in drugih oznak ter simbolov policije se nadomesti z novo Prilogo Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje položajnih in drugih oznak ter simbolov policije, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
30. člen 
(rok za uskladitev) 
Policijske uniforme in simboli policije se uskladijo z določbami te uredbe v petih letih od njene uveljavitve.
31. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (Uradni list RS, št. 104/10 in 5/13 – ZODPol).
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-22/2021
Ljubljana, dne 26. marca 2021
EVA 2021-1711-0009
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost