Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021

Kazalo

862. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 2697.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
1. člen 
V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21 in 40/21) se v 2. členu besedilo »21.00 in 6.00« nadomesti z besedilom »22. in 5.«.
2. člen 
Za črtanim 3. členom se dodata nova 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen 
V Obalno-kraški, Goriški in Koroški statistični regiji se gibanje omeji na to regijo, razen če ta odlok določa drugače.
3.b člen 
(1) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami je prepovedano v obe smeri, ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) pa je za posameznike dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.
(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.
(3) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statistični regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki:
– predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur,
– predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
(5) Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji iz prejšnjega člena, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v statistični regiji iz prejšnjega člena in hkrati stalno ali začasno prebivališče v drugi statistični regiji, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema med statističnimi regijami.
(6) Pri prehajanju med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.
(7) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.«.
3. člen 
V 10. členu se besedilo »26. marca 2021« nadomesti z besedilom »2. aprila 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-23/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-1711-0027
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost