Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021

Kazalo

860. Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, stran 2691.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se ureja ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19.
2. člen 
(ocenjevanje javnih uslužbencev) 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede) se postopek ocenjevanja za leto 2020 izvede tudi za javne uslužbence, ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.
3. člen 
(rok za ocenitev) 
Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se javni uslužbenci iz prejšnjega člena ocenijo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
4. člen 
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje) 
Ocena javnega uslužbenca, pridobljena v skladu s to uredbo, se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred tudi v letu 2021.
5. člen 
(pisno obvestilo in aneks k pogodbi o zaposlitvi) 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se javnemu uslužbencu ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v višji plačni razred pisno obvestilo in predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi izročita najpozneje v 15 dneh po izteku roka iz 3. člena te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-6/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-3130-0012
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost