Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2021 z dne 24. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2021 z dne 24. 3. 2021

Kazalo

858. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020, stran 2688.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 11. redni seji dne 16. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bled za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bled so bili v letu 2020 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
Konto
Opis
Realizacija 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.839.802,80
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
8.234.584,95
700
Davki na dohodek in dobiček
4.864.263,00
703
Davki na premoženje
2.131.498,60
704
Domači davki na blago in storitve
1.238.823,35
706
Drugi davki in prispevki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.945.590,18
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
684.193,70
711
Takse in pristojbine
97.416,25
712
Globe in druge denarne kazni
469.004,96
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
351.676,04
714
Drugi nedavčni prihodki
1.343.299,23
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
16.111,82
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
391,82
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
15.720,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
643.515,85
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
642.449,13
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
1.066,72
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.932.343,87
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.635.895,69
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
978.926,53
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
152.774,59
402
Izdatki za blago in storitve
3.385.909,04
403
Plačila domačih obresti
14.363,36
409
Rezerve
103.922,17
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.085.049,88
410
Subvencije
22.166,52
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.323.210,23
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
313.603,58
413
Drugi tekoči domači transferi
1.426.069,55
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.072.889,08
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.072.889,08
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
138.509,22
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
134.139,73
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.369,49
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–92.541,07
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
206,54
750
Prejeta vračila danih posojil
206,54
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
206,54
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
311.415,78
550
Odplačila domačega dolga
311.415,78
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–403.750,31
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–311.415,78
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)=III.
92.541,07
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2019 konto 900900)
2.021.736,03
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020 sestavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/
Št. 032-4/2021-2
Bled, dne 16. marca 2021
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar 

AAA Zlata odličnost